UCHWAŁA Nr 204/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 964/LVII/06 z 27 czerwca 2006 roku zmienionego Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 988/LVIII/06 z dnia 26 sierpnia 2006 roku.

UCHWAŁA Nr 204/XIV/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 października 2007 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 964/LVII/06 z 27 czerwca 2006 roku zmienionego Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 988/LVIII/06 z dnia 26 sierpnia 2006 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr  48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 ) oraz art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o  sporcie kwalifikowanym (Dz.U.Nr  155, poz.  1298 oraz z  2006 r.   Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970 i z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów sportowych stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

§2

Traci moc Regulamin przyznawania stypendiów sportowych stanowiący załącznik do Uchwały Nr 964/LVII/06 z 27 czerwca 2006 roku zmieniony Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 988/LVIII/06 z dnia 26 sierpnia 2006 roku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga
 

UZASADNIENIE

Płock, w ubiegłym roku, jako jedno z pierwszych miast w Polsce wprowadził system stypendialny za wyniki sportowe. Ten pierwszy rok, pokazał w praktyce wiele problemów oraz nieprzewidzianych sytuacji. Proponowane zmiany są właśnie wynikiem rocznej realizacji uchwały Rady Miasta Płocka. Wszystkie proponowane zmiany zostały przedstawione klubom i stowarzyszeniom sportowym. Ostateczne zmiany są wynikiem wszelkich sugestii środowiska sportowego oraz doświadczeń samorządu w realizacji tej uchwały. Zmiany te usprawnią procedurę przyznawania stypendiów, dadzą również większą możliwość decyzyjną środowiska sportowego co do oceniania, przyznawania i weryfikacji wypłacanego stypendium.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 26 października 2007, godzina 08:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 024
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji