Uchwała Nr 799/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005 zmienionej Uchwałą Nr 726/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. oraz Uchwałą Nr 768/XLIV/05 z dnia 23 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr 799/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005 zmienionej Uchwałą Nr 726/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. oraz Uchwałą Nr 768/XLIV/05 z dnia 23 sierpnia 2005r.
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października  1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 i Nr 167 poz. 1372, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 719 i Nr 122 poz. 1143 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110, Nr 155 poz 1298) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 4 ust. 2 i art. 5 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U.  z 2000r. Nr 62 poz. 718, Dz.U. z 2001r. Nr 46 poz. 499, Dz.U. z 2002r. Nr 74 poz. 676., Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003r. Nr 65 poz. 595 i Dz.U. z 2004r. Nr 96 poz. 959 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 64 poz. 565) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. zmienionej Uchwałą Nr 726/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. oraz Uchwałą Nr 768/XLIV/05 z dnia 23 sierpnia 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

- str. 17 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r. otrzymuje w całości nowe brzmienie.

2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi nowe brzmienie strony 17 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01.08.2005r.
 
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Podstawę prawną działań gminnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych stanowi Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 23 z późniejszymi zmianami). Na mocy art. 41 ust. 1 wymienionej Ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 realizacja wymienionych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 uwzględnia współpracę z instytucjami funkcjonującymi na terenie miasta Płocka, które realizują przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
Realizacja przedsięwzięć przez ww. podmioty wymaga przekazywania przyznanych środków finansowych poszczególnym placówkom. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie formy przekazywania środków finansowych poprzez zwiększenie planu finansowego danej jednostki, w tym: Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na organizację projektu pod hasłem "Akcja PODWÓRKO" skierowanego do dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk dysfunkcyjnych z terenu miasta Płocka; Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu prowadzenia dyżurów przez lekarza psychiatrę w Punkcie Konsultacyjnym Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z przeznaczeniem na podsumowanie lokalnej kampanii pod hasłem "Zachowaj Trzeźwy Umysł".
Wymaga to wskazania w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wysokości kwot, których dysponentami będą podmioty wymienione powyżej. W związku z powyższym str. 17 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 otrzymuje w całości nowe brzmienie, które stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
Nadzór merytoryczny nad realizacją przedsięwzięć, na które zostało przydzielone dofinansowanie, sprawowany jest przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, który koordynuje realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 08:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 024
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji