Uchwała Nr 880/LI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2006 roku
w sprawie: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2006 - 2008.

Uchwała Nr 880/LI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 stycznia 2006 roku

w sprawie:  w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka  na lata 2006 - 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441), art. 182 ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167 poz. 1372, z 2003r. Nr 80 poz. 719 i Nr 122 poz. 1143, 2004r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110, Nr 155 poz. 1298, Nr 179 poz. 1485), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179 poz. 1485), art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. O ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U. Z 2005r. Nr 190 poz. 1606), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć jako obowiązujący na terenie miasta Płocka Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2006 - 2008, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Podstawą prawną działań gminnych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest Ustawa z dnia 29 lipca  2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2005r. Nr 179 poz. 1485), która określa zakres zadań, jakie winny być prowadzone na poziomie lokalnym. Zgodnie z nowelizacją wymienionej ustawy na mocy art. 10 ust 2 istnieje obowiązek uchwalania przez Radę Gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Z uwagi na ciągłość oraz coroczną powtarzalność działań prowadzonych przez miasto Płock w zakresie przeciwdziałania narkomanii, opracowano Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2006 – 2008.

W/w program szczegółowo określa zakres zadań dotyczących profilaktyki uzależnień, leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych osób uzależnionych i zagrożonych narkomanią oraz jest oparty na założeniach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Przyjęcie wymienionego Programu przyczyni się do efektywnego prowadzenia działań w wymienionym zakresie na terenie miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 25 stycznia 2006, godzina 09:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 265
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji