Uchwała Nr 613/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku
w sprawie: wspierania działalności szkół wyższych.

Uchwała Nr 613/XXXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 7 grudnia 2004 roku

w sprawie: wspierania działalności szkół wyższych.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 23 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 1990 r. Nr  65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54 poz.254, Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1 poz.3, Nr 43, poz. 163, Nr 105 poz.509, Nr 121 poz.591, z 1996 r. Nr 5 poz. 34, Nr 24 poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121 poz. 770, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50 poz. 310, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz.1115, Nr 162, poz. 118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 111, poz. 1193, Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33, Nr 4, poz. 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz.1598, Nr 179, poz. 1845) oraz Uchwały Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku w sprawie ustalenia wizji (misji) kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka. – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1

Wspierać działalność państwowych  i niepaństwowych szkół wyższych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w zakresie przedmiotowym określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do zawierania z uczelniami wyższymi odrębnych porozumień określających zakres przedmiotowy i finansowy wsparcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

 Traci moc  Uchwała Nr 401/XVIII/99 Rady Miasta Płocka  z dnia 19 października 1999 roku w sprawie wspierania działalności szkół wyższych.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta  Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 10 grudnia 2004, godzina 09:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 587
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji