Uchwała Nr 702/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku.

Uchwała Nr 702/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku    o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62,    poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759),  art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r.  Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z 2003r. Nr 137, poz. 1302   oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr 130/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003r. w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 dodaje się punkt 15 w brzmieniu:

„15. Mieszkańcy Płocka, posiadający status osoby bezrobotnej, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, będący w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, wyłącznie w dni robocze w godz. 900-1400, na podstawie dokumentu wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku i potwierdzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, w formie karty aktywnego poszukiwania pracy, ważnej wraz z dowodem tożsamości - przez okres 1 roku od dnia wydania karty”.

2. Zasady korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez osoby bezrobotne aktywnie poszukujące pracy stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 


Uzasadnienie


Wprowadzenie uchwały według przedstawionego projektu ma na celu wspieranie osób bezrobotnych w samodzielnym poszukiwaniu pracy.
W wyniku poszerzenia katalogu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej o osoby bezrobotne przewiduje się zwiększenie:
motywacji do samodzielnego poszukiwania pracy,
częstotliwości kontaktów osób bezrobotnych z pracodawcami,
pozyskiwania miejsc pracy przez osoby bezrobotne.

Koszty związane z przejazdami w dużym stopniu utrudniają a czasem uniemożliwiają osobom bezrobotnym dotarcie do potencjalnych pracodawców. Przyznanie osobom bezrobotnym uprawnienia do bezpłatnych przejazdów umożliwi samodzielne, aktywne poszukiwanie pracy  w zakładach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka. Ułatwi to osobom bezrobotnym dotarcie   do pracodawców a także zwiększy możliwość częstszych kontaktów z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku, które będą mogły  na bieżąco eliminować przyczyny pozostawania bez pracy.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 12:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 683
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji