UCHWAŁA Nr 1012/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka, na 2007 rok”.

UCHWAŁA Nr 1012/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka, na 2007 rok”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128),art. 4 ust. 1 pkt 22 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055),  art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) i art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 190, poz. 1606, Nr 267, poz. 2253, z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050) oraz uchwały Nr 871/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie  przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”  – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Program współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka, na 2007 rok”, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

UZASADNIENIE


 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych i uchwalania przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 Niezwykle ważna jest również realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, gdzie jednym z celów szczegółowych są silne organizacje pozarządowe.
Organizacje prowadzą szereg działań obejmujących większość grup, jednostek i środowisk potrzebujących wsparcia w sferze pomocy społecznej, ochrony zdrowia, niepełnosprawności, krzewienia kultury fizycznej i sportu, edukacji i oświaty, kultury, ochrony zabytków, walki z patologiami i uzależnieniami, ochrony środowiska naturalnego, aktywizacji społeczności lokalnych i innych. Działania te są dobrowolnie podejmowane przez osoby autentycznie zainteresowane rozwiązaniem istotnych problemów i wymagają stałego wsparcia i współpracy ze strony Miasta Płocka.
 Dokument, jakim jest „Program współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka, na 2007 rok” ma służyć pełniejszemu wykorzystaniu potencjału tych organizacji w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców Płocka i aktywizacji społeczności lokalnej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 07:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 243
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 02 listopada 2006, godzina 07:51
  • Historia aktualizacji

  • 02 listopada 2006, godzina 07:51 Aktualizacja danych