UCHWAŁA NR 489/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie: zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7.

UCHWAŁA NR 489/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z  dnia 25 maja 2004 roku


w sprawie: zmian organizacyjnych  w Zespole Szkół Zawodowych  Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568/, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1  pkt 3 lit. f) oraz art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr  28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320,  z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i  Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,  Nr 141, poz. 1185 i  Nr 200, poz. 1683  oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 128, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz.1304 i Nr 203, poz. 1966/, art. 2c ust. 4 i art. 6 b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz.1312 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644/ i uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na rok 2004 Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
      

§ 1.


1. Z dniem 1 września 2004 r. dokonuje się przekształcenia szkoły ponadpodstawowej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej o nazwie Technikum Zawodowe w Płocku   – w szkołę ponadgimnazjalną  o nazwie

Technikum Uzupełniające Nr 2 w Płocku.

2. Akt przekształcenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały.
3. Przekształconej szkole nadaje się statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.


Zapewnia się uczniom dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej  wymienionej w § 1 kontynuację nauki do czasu ukończenia rozpoczętych cyklów kształcenia.


§ 3.


Przyjmuje się  źródło finansowania zmian organizacyjnych: Budżet Miasta Płocka na 2004r. /plan finansowy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 na 2004 r./ Dział.801, Rozdział 80130 i Rozdział 80123.

 
§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 5.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 08:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 219
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji