UCHWAŁA Nr 110/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka

UCHWAŁA Nr 110/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006, Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się przedstawione przez Prezydenta Miasta Płocka i zaopiniowane przez Miejską Komisję Urbanistyczno–Architektoniczną wyniki „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka w latach 1998-2005”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uznaje się za nieaktualne w całości Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, uchwalone Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka
z dnia 21 kwietnia 1998 r.
§ 3.
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Płocka do przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie

 W 2006 roku na zlecenie Wydziału Urbanistyki i Architektury wykonane zostało opracowanie pn. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka w latach 1998-2005”. Zakres w/w opracowania obejmował między innymi:
– analizę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących
i będących w trakcie opracowania,
– analizę wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
– analizę wniosków o zmianę lub sporządzenie planu miejscowego,
– ocenę aktualności obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, uchwalonego Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998r. 
Studium sporządzone zostało na podstawie przepisów nieobowiązującej już ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym. W dniu 11 lipca 2003 roku weszła w życie ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. Nr 80, poz. 717), która w art. 10 rozszerzyła wymagany zakres ustaleń Studium. Obecnie obowiązujące Studium nie określa m.in.:
– obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,
– obszarów przestrzeni publicznej,
– obszarów dla których obowiązkowe jest sporządzenie planów miejscowych na podstawie przepisów odrębnych,
– obszarów dla których gmina zamierza sporządzić plany miejscowe,
Ponadto Studium nie uwzględnia przeznaczenia niektórych terenów, klasyfikacji i przebiegu ulic ustalonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także koncepcji przebiegu północnej i północno – zachodniej obwodnicy miasta. Nie uwzględnia także, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2004 roku, obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.
 Wymieniona na wstępie „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Płocka w latach 1998 – 2005” wykazała, iż w świetle zaistniałych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz wymogów dotyczących zawartości tego typu opracowania wg przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Studium straciło aktualność. W związku z powyższym niezbędne jest przystąpienie do jego aktualizacji tj. do opracowania zmiany Studium  -  dokumentu określającego politykę przestrzenną gminy, który będzie wążący  w dalszej perspektywie czasowej przy sporządzaniu planów miejscowych.
Jednocześnie Analiza stanowić będzie  materiał wyjściowy do prac nad zmianą Studium. Przedmiotowa Analiza stosownie do art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 12 marca 2007 została przedstawiona na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 146
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji