UCHWAŁA NR 674/XLVIII/10 z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie skargi Pana Macieja Waś na uchwałę Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR  674/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie skargi Pana Macieja Waś na uchwałę Rady Miasta Płocka.


  Na podstawie  art. 18 ust. 1 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)– Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

1.Uznaje się, że skarga z dnia 27 lutego 2010 r. Pana Macieja Waś na uchwałę Rady Miasta Płocka Nr 660/XLV/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wezwania Pana Macieja Waś do usunięcia naruszenia dotyczącego uchwały Rady Miasta Płocka Nr 624/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 r. – jest nieuzasadniona.
2.Treść odpowiedzi na skargę stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana Tomasza Korgę do reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniu sądowym wywołanym skargą opisaną w §1, w tym do ustanawiania pełnomocnika procesowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady  Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                         Przewodniczący
                                                         Rady Miasta Płocka


                                                         Tomasz Korga

 

 


U z a s a d n i e n i e


Pan Maciej Waś złożył skargę z dnia 27 lutego 2010 r. na uchwałę Rady Miasta Płocka Nr 660/XLV/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Rady Miasta Płocka (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 05.03.2010 r.).
 Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego skarga dotyczy, czyli w tym przypadku za pośrednictwem Rady Miasta Płocka. Skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę przekazuje się Sądowi w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Ponieważ skarga M. Waś do WSA wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 05.03.2010 r. - dokumenty winny być przesłane do Sądu najpóźniej do dnia 04 kwietnia 2010 r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2010, godzina 10:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 901
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji