UCHWAŁA NR 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę Budżetową Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r.

UCHWAŁA NR 44/IV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę Budżetową Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r.
 
Na podstawie art.40 ust. 2 pkt.2 i art.18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128) w związku z art. 39 Ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167 poz. 1372, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 719 i Nr 122 poz. 1143 oraz Dz.U. z 2004r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703, Dz.U. z 2005r. Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110, Nr 155 poz. 1298, Nr 179 poz. 1485), art.20 ust.2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005r. Nr. 190, poz. 1606, Nr 267, poz. 2253 i z 2006r. Nr 73, poz. 501) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. 2004.20.192; 2006.58.408) Rada Miasta postanawia:
       
§ 1

W Uchwale Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r.  Nr 90/VII/03 - zmienia się Załącznik Nr 1 do wyżej wymienionej Uchwały i nadaje się treść w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka
       
§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 15:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 725
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji