UCHWAŁA NR 706/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 706/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 roku


w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) – Rada Miasta Płocka postanawia:
§ 1
1. W Statucie Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040, z 2013 r., poz. 583 i poz. 6057) § 23 ust. 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
 „§ 23 ust. 2 pkt 4) mieszkańcom Miasta (projekt obywatelski) w liczbie 500  osób, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady, z zastrzeżeniem  postanowień § 24”.
2. Załącznik Nr 15 do Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040, z 2013 r., poz. 583 i poz. 6057) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
         
            Przewodniczący                                          Rady Miasta Płocka

           Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 02 stycznia 2014, godzina 14:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 237
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji