UCHWAŁA Nr 583/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Mazowieckie Stowarzyszenie Kultury i Sportu.

UCHWAŁA Nr 583/XXX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 roku

w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Mazowieckie Stowarzyszenie Kultury i Sportu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [ Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm., Dz.U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 214 poz 1806, nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1586, Dz.U. z 2004 r. nr 102 poz. 1055 i nr 116 poz. 1203) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Wyraża się zgodę na utworzenie wraz z Województwem Mazowieckim i Powiatem Płockim, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą Mazowieckie Stowarzyszenie Kultury i Sportu.
2.Przyjmuje się statut Mazowieckiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
3.Wyznacza się Pana Piotra Kuberę Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej jako reprezentanta gminy Płock w komitecie założycielskim Mazowieckiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 09:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 056
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji