UCHWAŁA NR 269/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2008 rok.

UCHWAŁA NR 269/XVIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2008 rok.

Na podstawie § 2 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 125/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Miasta Płocka na 2008 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planie pracy Rady.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 08:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 172
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji