UCHWAŁA NR 43/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie: zaopiniowania Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej- Etap III.

UCHWAŁA NR 43/IV/06
Rady Miasta Płocka
z  dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie: zaopiniowania „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej- Etap III.”

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U.z 2005 roku nr 239, poz. 2019, Dz.U. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170,  poz. 1217) oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
Odmówić pozytywnego zaopiniowania „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej - Etap III”, stanowiącego wyciąg z opracowania, dotyczący obszaru miasta Płocka, do czasu naniesienia w projekcie poprawek i uzupełnień, o których mowa w załączniku do uchwały.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 15:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 633
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji