UCHWAŁA NR 517/XXXVI/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 517/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmian w  Statucie Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), uchwały Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271)  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
W Statucie Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 ust. 2 pkt 3 wykreśla się wyrazy „oraz Sekretarza Miasta”,
2) w § 40 ust. 1 wykreśla się wyrazy „Sekretarza Miasta i”,
3) w § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przed dokonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 Rada zasięga opinii właściwej Komisji, która wydaje swoją opinię po wysłuchaniu Skarbnika jak też kandydatów na to stanowisko. Komisję właściwą określa Przewodniczący Rady”,
4) w § 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoba zajmująca stanowisko Skarbnika jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy, na podstawie powołania przez Radę”,
5) w § 45 ust. 1 pkt 1 wykreśla się wyrazy „  , z Sekretarzem Miasta”,
6) w § 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem określonych w ust. 1, w stosunku do Prezydenta wykonuje:
1) Przewodniczący Rady – czynności związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
2) Sekretarz Miasta lub wyznaczona przez Prezydenta osoba zastępująca – pozostałe czynności”,
7) w § 48 ust. 4 po wyrazach ust. 3 dopisać  wyrazy „pkt 1”,
8) § 49 otrzymuje brzmienie:
„Sekretarz Miasta:
1.Podlega bezpośrednio Prezydentowi.
2.Wykonuje w imieniu i na podstawie upoważnienia Prezydenta zadania, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy Urzędu  oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
3.Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie określonym stosownym upoważnieniem lub zarządzeniem Prezydenta z zastrzeżeniem uprawnień określonych w § 43 ust. 2 pkt 5 oraz § 45 Statutu Miasta Płocka”.

§ 2.
Załącznik Nr 15 do Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 91, poz. 3271) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

W dniu 21 listopada 2008 r. została uchwalona nowa ustawa o pracownikach samorządowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z postanowieniem wynikającym z art. 58 ustawy o pracownikach samorządowych jednostki w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy są zobowiązane do dostosowania swoich statutów oraz regulaminów do zmian wynikających z tej ustawy.
Uchwała w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka odnosi się do Sekretarza Miasta, który w świetle obecnie obowiązującej ustawy o pracownikach samorządowych jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę, a nie jak dotychczas na podstawie powołania dokonywanego uchwałą Rady Miasta Płocka. Zmieniły się także przepisy dotyczące czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wójta, burmistrza (prezydenta miasta). W świetle nowych przepisów wynagrodzenie Prezydentowi Miasta Płocka nadal ustala Rada uchwałą, natomiast Przewodniczący Rady Miasta Płocka wykonuje tylko czynności związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Pozostałe czynności z zakresu prawa pracy należą do Sekretarza Miasta Płocka lub wyznaczonej przez Prezydenta Miasta Płocka osoby zastępującej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 04 maja 2009, godzina 08:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 377
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji