UCHWAŁA Nr 254/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przez jednostki budżetowe miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 254/XVII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przez  jednostki budżetowe miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055 i   Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,  poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) art. 22 ust. 1, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz art. 12  w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,  poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:  

§ 1.

W uchwale nr 185/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe miasta Płocka wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr 1 i nr   2 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE


W związku z planowanym przeprowadzeniem w 2008 roku zmian organizacyjnych w Zarządzie Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa w Płocku, zachodzi konieczność zmiany załączników do Uchwały Nr 185/XII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przez jednostki budżetowe miasta Płocka polegającej na wyszczególnieniu nazw poszczególnych placówek oświatowo – wychowawczych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych gromadząc i wydatkując środki zgodnie z ww. uchwałą. 
Ponadto proponuje się rozszerzenie katalogu wydatków rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowo – wychowawczych o zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych placówek.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 14 grudnia 2007, godzina 09:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 337
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 grudnia 2007, godzina 09:21
  • Historia aktualizacji

  • 14 grudnia 2007, godzina 09:21 Aktualizacja danych