UCHWAŁA NR 703/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.

UCHWAŁA NR 703/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.

Na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2013 roku poz. 645), oraz na podstawie art. 12 pkt 8 lit. h) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2013 roku poz. 654) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na:
1) przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy
w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka, powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego, w zakresie i na zasadach określonych w treści porozumienia;
2) zabezpieczenie środków finansowych w latach 2014 - 2020, niezbędnych do
realizacji projektów ujętych w Planie Działań RIT dla Gminy - Miasta Płock w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka.

2. Obszar Funkcjonalny m. Płocka w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego tworzą Partnerzy – sygnatariusze porozumienia, tj. Gmina - Miasto Płock - Lider, Gmina Stara Biała, Gmina Słupno, Gmina Radzanowo, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Nowy Duninów, Miasto i Gmina Wyszogród, Gmina Łąck.

§ 2
Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 02 stycznia 2014, godzina 13:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 198
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji