Uchwała Nr 836/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.

Uchwała Nr 836/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457) w związku z art. 21 ust. 1 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz.1440 i poz. 1441 i Nr 179, poz. 1486) i uchwały Nr 517/LI/94 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zarząd Dróg Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku  nadaje się statut, stanowiący załącznik do  uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 262/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mzowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Rada Miasta Płocka postanawia przyjąć uchwałę, w której nadaje statut Miejskiemu Zarządowi Dróg, jednostki budżetowej, w nowym brzmieniu.
Od przyjęcia statutu w 2003 r. zmieniły się przepisy ustawy o drogach publicznych i ustawy o ochronie przyrody oraz istnieje potrzeba lepszego administrowania i bardziej racjonalnego gospodarowania powierzonymi środkami finansowymi na drogach będących przedmiotem ich zarządzania.
Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska przywróciła obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew nawet tych, które ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów i pieszych powinny być usunięte.
Przekazanie zarządowi drogi – Miejskiemu Zarządowi Dróg pełnego zakresu gospodarowania drzewami w pasach drogowych, tj. pielęgnacji, wycinki i nowych nasadzeń powinno zaowocować lepszą, bardziej oszczędną gospodarką finansową wynikającą z odpowiedzialności za ustalenie priorytetu zasadności oraz ilości usuwanych drzew z pasów drogowych.
Dotychczasowe doświadczenia z prowadzenia „akcji zimowej” wymagają zmiany  obecnie istniejącej regulacji poprzez przekazanie zarządowi drogi pełni spraw związanych z utrzymaniem zimowym dróg, łącznie ze środkami finansowymi, niezbędnymi do ich realizacji. Jest to zgodne z ustawą o drogach publicznych, która czyni odpowiedzialnym za „akcję zima” zarządcę drogi.
Wydawane zlecenia w czasie utrzymania zimowego dróg będą ściśle związane  z posiadanymi na ten cel środkami finansowymi, również stosowanie soli wiązać się będzie z odpowiedzialnością za kondycję drzew  w pasie drogowym.
Obecnie opłaty za energię elektryczną i konserwację podświetlonego oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnej realizuje Wydział Gospodarki Komunalnej, a merytorycznie nadzoruje Miejski Zarząd Dróg i trzeba stwierdzić, że jest to niezbyt dobrym rozwiązaniem. W zmienionym statucie Miejski Zarząd Dróg będzie w pełnym zakresie zajmował się utrzymaniem i finansowaniem konserwacji podświetlonego oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnej, co pozwoli na racjonalne gospodarowanie przeznaczonymi na ten cel środkami finansowymi, poprzez  m.in. merytoryczne opisywanie faktur za sygnalizację świetlną.

W nowym statucie jednoznacznie czyni się odpowiedzialnym Miejski Zarząd Dróg za oznakowanie ulic, placów i konserwację tablic oraz słupków z nazwami ulic.
Powyższe uzasadnia podjęcia uchwały, do której załączony jest statut Miejskiego Zarządu Dróg o nowej treści.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 881
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji