Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu cyfrowego do wyposażenia pracowni szkolnych dla potrzeb realizacji projektu o numerze RPMA.10.01.01-14-7199/16 pn. Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Data: 2018-04-17
Dokumenty: