Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni szkolnych dla potrzeb realizacji projektu numer RPMA.10.01.01-14-7199/16 pn.: „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Data: 2018-06-25
Dokumenty: