OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity -
Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na realizację zadania pod nazwą: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla nauczycieli i uczniów będących
uczestnikami projektów pn.: - „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole
Szkół Technicznych w Płocku”, - „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Data: 2019-12-30
Dokumenty: