OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne
o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)na realizację zadania pod nazwą:
Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów będących uczestnikami projektów pn.:
- „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”,
- „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku”
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Data: 2020-09-21
Dokumenty: