https://platformazakupowa.pl/transakcja/624262

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Zespół Szkół Technicznych – wraz z rozbudową budynku głównego, uzyskaniem właściwych zgód organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Data: 2022-06-08
Dokumenty: