Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przebudowy ciągu naskarpowego wraz z zagospodarowaniem terenu (place zabaw, punkt widokowy, ciągi piesze), budową infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa), a także stabilizacją zbocza Skarpy Wiślanej, usunięciem szkód powstałych wskutek ruchów osuwiskowych ziemi oraz usunięciem zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Płocku.

Dokumentacja pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/835961


Data: 2023-10-24
Dokumenty: