Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przebudowy ciągu nadskarpowego wraz z zagospodarowaniem terenu (place zabaw, punkt widokowy, ciągi piesze), budową infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa), a także stabilizacją zbocza Skarpy Wiślanej, usunięciem szkód powstałych wskutek ruchów

osuwiskowych ziemi oraz usunięciem zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Płocku, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze".https://platformazakupowa.pl/transakcja/873792


Data: 2024-01-17
Dokumenty: