Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: czerwiec 2011
 • Zarządzenie Nr 610/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
  w sprawie: Wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.
 • Zarządzenie Nr 609/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 608/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
  w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 607/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Maista Płocka na 2011r.
 • Zarządzenie Nr 606/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.
 • Zarządzenie Nr 605/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na korektę planu działalności Płockiego Ośrodka   Kultury i Sztuki na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 604/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
  w sprawie zaopiniowania projektu Aneksu nr 5 do Regulaminu wynagradzania pracowników Płockiej Orkiestry Symfonicznej im.Witolda Lutosławskiego
 • Zarządzenie Nr 603/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
  W sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 324/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. ze zmianami w sprawie zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 602/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
  w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji
 • Zarządzenie Nr 601/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 5131/10 z dnia 23.09.2010 r w sprawie powołania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zmienionego zarządzeniami nr 209/11 z dnia 8.03.2011r i nr 334/2011 z dnia 14.04.2011r.
 • Zarządzenie Nr 600/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
  w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 599/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek budżetowych do  zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ujętych w uchwale nr 7/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2011 – 2050.
 • Zarządzenie Nr 598/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia limitu zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w Płocku
 • Zarządzenie Nr 597/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na korektę planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 596/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 595/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych oraz cen udziału w działce gruntu na której znajduje się budynek
 • Zarządzenie Nr 594/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie wniosku Pani Marzanny Gałczyńskiej o przywrócenie najmu lokalu mieszkalnego nr 103 położonego w budynku przy ul. Pszczelej 2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 593/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 592/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie: 1. nie wyrażenia zgody na umorzenie Caritas Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 34 kwoty rozłożonej na raty w wysokości 18.352,35 zł wraz z odsetkami w kwocie 547,77 zł wynikających z umowy z dnia 11.10.2010 r. Nr 1/WSBI/Z/173/2010. 2. wyrażenia zgody na umorzenie Caritas Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 34 połowy wymagalnego zobowiązania w wysokości 9.176,17 zł oraz połowy odsetek w kwocie 273,88 zł wynikających z umowy z dnia 11.10.2010 r. Nr 1/WSB.I/Z/173/2010
 • Zarządzenie Nr 591/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie: 1. Wyrażenia zgody na umorzenie Polskiemu Centrum Mediacji z siedzibą w Płocku przy ul. Misjonarskiej 22 lok 8 czynszu dzierżawnego za okres od stycznia do maja 2011 r. w wysokości 73,25 zł wraz z odsetkami w kwocie 1,09 zł. 2. Nie wyrażenia zgody na umorzenie Polskiemu Centrum Mediacji z siedzibą w Płocku przy ul. Misjonarskiej 22 lok 8 opłaty za media za okres od grudnia 2010 r. do maja 2011 r. w wysokości 499,33 zł wraz z odsetkami w kwocie 4,95 zł.
 • Zarządzenie Nr 590/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie składania wniosków dotyczących zmian w budżecie miasta Płocka oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 589/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wyjazdu drużyny piłkarskiej do Darmstadt (Niemcy) w celu udziału w młodzieżowym turnieju piłki nożnej organizowanym w dniach 30-31 lipca 2011 roku.
 • Zarządzenie Nr 588/11 z dnia 29 czerwca 2011r.
  w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Urzędzie Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 587/11 z dnia 28 czerwca 2011r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2011 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 586/11 z dnia 28 czerwca 2011r.
  w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania założeń do polityki mieszkaniowej dla miasta Płocka
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia