Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Przeglądanie wszystkich zarządzeń
 • Zarządzenie Nr 2912/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
  w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 2911/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
  w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej
 • Zarządzenie Nr 2909/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 2877/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 2908/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych/pozostałych środków trwałych na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2907/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock położonej w obrębie 8 – Śródmieście, oznaczonej jako działka nr ewid. 826/2 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2906/21 z dnia 01 grudnia 2021r.
  w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2022
 • Zarządzenie Nr 2905/21 z dnia 01 grudnia 2021r.
  w sprawie: ogłoszenia II konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2022 i powołania Komisji Konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 2904/21 z dnia 01 grudnia 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1931/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23.11.2020 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2021 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2171/2021 z dnia 11.02.2021r., Nr 2293/2021 z dnia 02.04.2021r., Nr 2372/2021 z dnia 12.05.2021 r., Nr 2406/2021 z dnia 01.062021 r., Nr 2494/2021 z dnia 06.07.2021 r., 2615/2021 z dnia 31.08.2021 r., Nr 2673/2021 z dnia 24 września 2021 r. oraz Nr 2803/2021 z dnia 05.11.2021 r.
 • Zarządzenie Nr 2902/21 z dnia 01 grudnia 2021r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r., nr 2090/2021 z dnia 08.01.2021r., nr 2176/2021 z dnia 11.02.2021r, nr 2260/2021 z dnia 25.03.2021r., nr 2292/2021 z dnia 01.04.2021r., nr 2376/2021 z dnia 14.05.2021r., nr 2415/2021 z dnia 07.06.2021r., nr 2614/2021 z dnia 31.08.2021, nr 2739/2021 z dnia 14.10.2021r., nr 2805/2021 z dnia 05.11.2021r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2900/21 z dnia 01 grudnia 2021r.
  w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która w dniach od 04 grudnia 2021r. do 06 grudnia 2021r. będzie pełniła dyżur.
 • Zarządzenie Nr 2899/21 z dnia 01 grudnia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 2898/21 z dnia 30 listopada 2021r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 2897/21 z dnia 30 listopada 2021r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2021 rok po dokonanych zmianach
 • Zarządzenie Nr 2896/21 z dnia 30 listopada 2021r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2893/21 z dnia 30 listopada 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2892/21 z dnia 30 listopada 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 2892/21 z dnia 30 listopada 2021r.

 • Zarządzenie Nr 2891/21 z dnia 30 listopada 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 2890/21 z dnia 30 listopada 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2889/21 z dnia 30 listopada 2021r.
  w sprawie powołania Dyrektora Płockiej Galerii Sztuki.
 • Zarządzenie Nr 2888/21 z dnia 30 listopada 2021r.
  w sprawie powołania Dyrektora Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2887/21 z dnia 29 listopada 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” Jednostka Budżetowa przy ul.Krótkiej 6a w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2885/21 z dnia 29 listopada 2021r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu nr 54 położonego w budynku przy ul. Pszczelej 3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2884/21 z dnia 29 listopada 2021r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ulicy Kwiatka 59 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2883/21 z dnia 29 listopada 2021r.
  w sprawie:wynajęcia lokalu nr 10 położonego w budynku przy ul. Miodowej 51 w Płocku.