Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Przeglądanie wszystkich zarządzeń
 • Zarządzenie Nr 2308/21 z dnia 13 kwietnia 2021r.
  w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2307/21 z dnia 12 kwietnia 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 2306/21 z dnia 12 kwietnia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 2305/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2304/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 2302/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
  w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2301/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 29 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2300/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
  w sprawie ustanowienia przerwy w pracy Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2299/21 z dnia 07 kwietnia 2021r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2298/21 z dnia 07 kwietnia 2021r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2021 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 2297/21 z dnia 07 kwietnia 2021r.
  w sprawie: ustalenia wysokości czynszu i opłat za użytkowanie nieruchomości i lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy – Miasto Płock w związku ze zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej, spowodowanym wystąpieniem wód z koryta rzeki Wisły.
 • Zarządzenie Nr 2296/21 z dnia 06 kwietnia 2021r.
  w sprawie: ogłoszenia II edycji konkursu Prezydenta Miasta Płocka na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”.
 • Zarządzenie Nr 2295/21 z dnia 06 kwietnia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy-Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 2294/21 z dnia 06 kwietnia 2021r.
  w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy-Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 2293/21 z dnia 02 kwietnia 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1931/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23.11.2020 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2021 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2171/2021 z dnia 11.02.2021 r.
 • Zarządzenie Nr 2292/21 z dnia 01 kwietnia 2021r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r., nr 2090/2021 z dnia 08.01.2021r., nr 2176/2021 z dnia 11.02.2021r., nr 2260/2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2291/21 z dnia 01 kwietnia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę wzajemną między najemcami lokali mieszkalnych położonych w budynkach w Płocku, przy ul. Słodowej 1 m 110 i przy ul. Słodowej 4 m 73.
 • Zarządzenie Nr 2289/21 z dnia 01 kwietnia 2021r.
  w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości czynszu lub opłat za użytkowanie lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy – Miasto Płock, w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Zarządzenie Nr 2288/21 z dnia 01 kwietnia 2021r.
  zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 2287/21 z dnia 31 marca 2021r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2286/21 z dnia 31 marca 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2285/21 z dnia 31 marca 2021r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie: zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę - Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 2284/21 z dnia 31 marca 2021r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 375/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, zmienionej uchwałą nr 88/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 2282/21 z dnia 31 marca 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 2281/21 z dnia 31 marca 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021