Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Przeglądanie wszystkich zarządzeń
 • Zarządzenie Nr 5050/24 z dnia 28 marca 2024r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.
 • Zarządzenie Nr 5049/24 z dnia 28 marca 2024r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wyjazdu reprezentacji sportowej miasta Płocka na 56. Międzynarodowe Igrzyska Szkolne, odbywające się w Leon (Meksyk) w dniach 15-20 lipca 2024 roku.
 • Zarządzenie Nr 5048/24 z dnia 27 marca 2024r.
  w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego
 • Zarządzenie Nr 5047/24 z dnia 27 marca 2024r.
  w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki  nr 300/8 o pow. 29 m2 położonej w Płocku przy ul. Jaworowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 5045/24 z dnia 27 marca 2024r.
  w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku
 • Zarządzenie Nr 5044/24 z dnia 27 marca 2024r.
  w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2023 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy – Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 5043/24 z dnia 26 marca 2024r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4294/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy al. Stanisława Jachowicza – działka nr 560/5 stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock na prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Pasaż Wiścickiego – działka nr 557/3, nr 557/4, nr 559/2, nr 557/2, której właścicielem jest Skarb Państwa a użytkownikiem wieczystym Rzymskokatolicka Parafia Św. Stanisława Kostki oraz na prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Pasaż Wiścickiego - działka nr 556/4 i nr 556/5 stanowiące własność Rzymskokatolickiej Parafii Św. Stanisława Kostki.
 • Zarządzenie Nr 5042/24 z dnia 26 marca 2024r.
  w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku
 • Zarządzenie Nr 5041/24 z dnia 25 marca 2024r.
  w sprawie wniosku Pani Marii Stankiewicz o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w budynku przy ul. Jachowicza 44 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 5040/24 z dnia 25 marca 2024r.
  W sprawie: określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Grodzka 8 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 5039/24 z dnia 25 marca 2024r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert I otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 5038/24 z dnia 22 marca 2024r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok.
 • Zarządzenie Nr 5037/24 z dnia 21 marca 2024r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 5036/24 z dnia 21 marca 2024r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4190/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 4449/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 4701/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2023 roku i Zarządzeniem Nr 4792/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 5035/24 z dnia 21 marca 2024r.
  w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku w dniu zarządzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • Zarządzenie Nr 5034/24 z dnia 19 marca 2024r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok.
 • Zarządzenie Nr 5033/24 z dnia 19 marca 2024r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.
 • Zarządzenie Nr 5032/24 z dnia 19 marca 2024r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 5031/24 z dnia 19 marca 2024r.
  w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 300/6 o pow. 5 m2 położonej w Płocku przy ul. Jaworowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 5030/24 z dnia 19 marca 2024r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r
 • Zarządzenie Nr 5029/24 z dnia 18 marca 2024r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2024 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 5028/24 z dnia 18 marca 2024r.
  w sprawie: przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka pracownikom pedagogicznym z okazji jubileuszu 100-lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku
 • Zarządzenie Nr 5027/24 z dnia 15 marca 2024r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 5026/24 z dnia 15 marca 2024r.
  w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 300/9 o pow. 20 m2 położonej w Płocku w obrębie 14. stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 5025/24 z dnia 14 marca 2024r.
  w sprawie wniosku Państwa Monika i Łukasz Kryszczak o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ul. M.Curie - Skłodowskiej 4 w Płocku.