Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: sierpień 2016
 • Zarządzenie Nr 2381/16 z dnia 31 sierpnia 2016r.
  w sprawie: tymczasowego przeniesienia siedziby Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Płocku, ul. Gałczyńskiego 7 do pomieszczeń zastępczych w budynku Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku w Płocku, ul. Miodowa 18 oraz w budynku Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku, ul. Królowej Jadwigi 4
 • Zarządzenie Nr 2380/16 z dnia 31 sierpnia 2016r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 2379/16 z dnia 31 sierpnia 2016r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 2378/16 z dnia 31 sierpnia 2016r.
  w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2377/16 z dnia 31 sierpnia 2016r.
  w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 2376/16 z dnia 31 sierpnia 2016r.
  w sprawie zasad podziału między szkoły prowadzone przez Miasto Płock środków przewidzianych w budżecie miasta Płocka na finansowanie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
 • Zarządzenie Nr 2375/16 z dnia 29 sierpnia 2016r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 2292/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku, stanowiącego własność Gminy-Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 2374/16 z dnia 29 sierpnia 2016r.
  w sprawie: naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych zlokalizowanych przy ul. Okopowej w Płocku będących własnością Gminy - Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 2373/16 z dnia 29 sierpnia 2016r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej przy ul. Wiadukt (obr. 5) w Płocku, oznaczonej jako dz. ew. nr 32/7
 • Zarządzenie Nr 2372/16 z dnia 29 sierpnia 2016r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 163/9, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte (obr. 7), będącej własnością Gminy - Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 2371/16 z dnia 29 sierpnia 2016r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 163/9, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte (obr. 7), będącej własnością Gminy - Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 2369/16 z dnia 29 sierpnia 2016r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie systemu kształcenia zapewniającego uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 • Zarządzenie Nr 2368/16 z dnia 26 sierpnia 2016r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Płocka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • Zarządzenie Nr 2367/16 z dnia 26 sierpnia 2016r.
  w sprawie wniosku Pani Moniki Gaweckiej o przywrócenie najmu lokalu mieszkalnego nr 191 położonego w budynku przy ul. Pszczelej 3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2366/16 z dnia 26 sierpnia 2016r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 11a położonego w budynku przy ulicy Bielskiej 51A w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2365/16 z dnia 26 sierpnia 2016r.
  w sprawie wniosku Pani Elżbiety Marcinkowskiej o przywrócenie najmu lokalu mieszkalnego nr 54 położonego w budynku przy ul. Wschodniej 14 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2364/16 z dnia 23 sierpnia 2016r.
  w sprawie wynajęcia Państwu Oldze i Stanisławowi małż. Siwak lokalu zamiennego nr 89 położonego w budynku przy ul. Pszczelej 3 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2363/16 z dnia 26 sierpnia 2016r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 69 położonego w budynku przy ul. Słodowej 2 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2362/16 z dnia 26 sierpnia 2016r.
  w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul.Krótkiej 4 A w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2361/16 z dnia 26 sierpnia 2016r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte (obr. 7)
 • Zarządzenie Nr 2360/16 z dnia 26 sierpnia 2016r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Obrońców Westerplatte w Płocku będącej własnością Gminy - Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 2359/16 z dnia 26 sierpnia 2016r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Tumskiej (obr. 8)
 • Zarządzenie Nr 2358/16 z dnia 26 sierpnia 2016r.
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2357/16 z dnia 25 sierpnia 2016r.
  w sprawie akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku przy ul. Małopolskiej obręb Nr 1 oznaczonej nr ewid. działki 3688/44 oraz powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 2356/16 z dnia 25 sierpnia 2016r.
  w sprawie akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku przy ul. Mazowieckiej obręb Nr 1 oznaczonej nr ewid. działki 3688/46 oraz powołania komisji przetargowej.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia