Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: kwiecień 2020
 • Zarządzenie Nr 1440/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.
  w sprawie: odwołania zawieszenia pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania
 • Zarządzenie Nr 1439/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę najemcy lokalu użytkowego przy ul. Piaska w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1438/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonej jako działka nr 2901/17 położonej w Płocku (obręb 1) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1437/20 z dnia 30 kwietnia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonej jako działka nr 172 położonej w Płocku przy ul. Granicznej (obręb 10) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1436/20 z dnia 29 kwietnia 2020r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 855/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; zmienionego Zarządzeniem Nr 1342/2020 z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 855/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 1435/20 z dnia 29 kwietnia 2020r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki „Komunikacja Miejska - Płock” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności 4 sztuk autobusów Solaris Urbino, będących własnością Gminy – Miasto Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 1434/20 z dnia 29 kwietnia 2020r.
  w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 1433/20 z dnia 29 kwietnia 2020r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 1432/20 z dnia 29 kwietnia 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.
 • Zarządzenie Nr 1431/20 z dnia 29 kwietnia 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.
 • Zarządzenie Nr 1430/20 z dnia 29 kwietnia 2020r.
  w sprawie zmiany "Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy- Miasto Płock"
 • Zarządzenie Nr 1429/20 z dnia 29 kwietnia 2020r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2020 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 1428/20 z dnia 28 kwietnia 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, położonych w Płocku (obręb 3 – Maszewo) oznaczonych jako działka nr 34/15, nr 34/19, nr 26/12 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1427/20 z dnia 28 kwietnia 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, położonych w Płocku (obręb 8 – Śródmieście) oznaczonych jako działka nr 796/1, nr 796/2, nr 811/1 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1426/20 z dnia 28 kwietnia 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, położonej w Płocku przy pl. 13 Straconych (obręb 8 – Śródmieście) oznaczonej jako działka nr 728/13 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1425/20 z dnia 28 kwietnia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 12 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1424/20 z dnia 27 kwietnia 2020r.
  w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020
 • Zarządzenie Nr 1423/20 z dnia 27 kwietnia 2020r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2020 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 1422/20 z dnia 27 kwietnia 2020r.
  w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 1421/20 z dnia 27 kwietnia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku, w obrębie 2 Trzepowo oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 198/4 o pow. 5732 m² oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 1420/20 z dnia 27 kwietnia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku, w obrębie 2 Trzepowo oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 212/3 o pow. 9391 m² oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 1419/20 z dnia 24 kwietnia 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Miasto Płock – sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zakupionego w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 1418/20 z dnia 24 kwietnia 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Miasto Płock – sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zakupionego w ramach realizacji projektu pn.: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 1417/20 z dnia 24 kwietnia 2020r.
  zmieniające zarządzenie Nr 1393/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie utworzenia i funkcjonowania miejsca zbiorowej kwarantanny
 • Zarządzenie Nr 1416/20 z dnia 24 kwietnia 2020r.
  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia