Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: kwiecień 2017
 • Zarządzenie Nr 3216/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 3215/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2017 rok.
 • Zarządzenie Nr 3214/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2017 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3213/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.
  w sprawie: podziału, szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania, obowiązujących w roku 2017.
 • Zarządzenie Nr 3212/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.
  w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2017/2018 szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, prowadzone przez Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 3211/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 3025/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2017 - 2019.
 • Zarządzenie Nr 3210/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.
  w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2017-2018.
 • Zarządzenie Nr 3209/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy - Miasto Płock, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 164/2, 167/2 i 167/4, położonej w Płocku przy ulicy Otolińskiej (obręb 6), objętej księgą wieczystą KW Nr PL1P/00075834/6 odpłatną służebnością gruntową
 • Zarządzenie Nr 3207/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 55A położonego w budynku przy ulicy Pszczelej 3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3206/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
  w sprawie wniosku Pana Michała Budzińskiego o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 3205/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
  w sprawie wniosku Ewy Wabińskiej o rozłożenie na raty kaucji mieszkaniowej naliczonej z tytułu zawarcia umowy najmu lokalu nr 4 położonego w budynku przy ul. Wyszogrodzkiej 34/3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3204/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
  w sprawie wniosku Pani Małgorzaty Lewandowskiej o rozłożenie na raty kaucji mieszkaniowej naliczonej z tytułu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 3203/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umów najmu i zawarcie umowy użyczenia lokali użytkowych w budynku przy ul. 3 Maja 18 ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać więzi”
 • Zarządzenie Nr 3202/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
 • Zarządzenie Nr 3201/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
  w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2017-2018 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3148/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 kwietnia 2017 roku
 • Zarządzenie Nr 3200/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 2877/2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Miasta Płock z wyłączeniem Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Nr 1 i 2
 • Zarządzenie Nr 3199/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” – Zakładu budżetowego w Płocku pozostałego środka trwałego stanowiącego własność Gminy-Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 3198/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.
  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Zarządzenie Nr 3197/17 z dnia 26 kwietnia 2017r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2017
 • Zarządzenie Nr 3196/17 z dnia 24 kwietnia 2017r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2017 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3195/17 z dnia 24 kwietnia 2017r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 3194/17 z dnia 24 kwietnia 2017r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę-Miasto Płock środka trwałego „platformy pionowej - windy dla osób niepełnosprawnych typu KALI A3000” będącej na stanie Miejskiego Urzędu Pracy
 • Zarządzenie Nr 3193/17 z dnia 21 kwietnia 2017r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2017-2018.
 • Zarządzenie Nr 3192/17 z dnia 21 kwietnia 2017r.
  w sprawie wynajęcia pomieszczenia tymczasowego nr 314 położonego w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 3191/17 z dnia 21 kwietnia 2017r.
  w sprawie wynajęcia pomieszczenia tymczasowego nr 321 położonego w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia