Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: styczeń 2023
 • Zarządzenie Nr 4044/23 z dnia 03 lutego 2023r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.
 • Zarządzenie Nr 4037/23 z dnia 31 stycznia 2023r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023
 • Zarządzenie Nr 4036/23 z dnia 31 stycznia 2023r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2023 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 4035/23 z dnia 31 stycznia 2023r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 4034/23 z dnia 31 stycznia 2023r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu nr 14 przy ul. Kilińskiego 1 w Płocku, po zakończeniu dotychczasowej umowy najmu socjalnego
 • Zarządzenie Nr 4033/23 z dnia 31 stycznia 2023r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 4032/23 z dnia 31 stycznia 2023r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Płocku, przy ul. Żeglarskiej, w obrębie Nr 12 „Radziwie”, oznaczonej nr ewid. działki 2444/3 o powierzchni 713 m² oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 4031/23 z dnia 30 stycznia 2023r.
  w sprawie: ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania, obowiązującej w roku 2023 oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie Nr 4030/23 z dnia 30 stycznia 2023r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 4029/23 z dnia 27 stycznia 2023r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 4028/23 z dnia 27 stycznia 2023r.
  w sprawie: zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Zygmunta Padlewskiego – działki nr 640/1 o pow. 0,0273 ha i nr 640/2 o pow. 0,0384 ha, stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock na niezabudowaną nieruchomość położoną w Płocku przy al. Jana Kilińskiego – działka nr 648/1 o pow. 0,1386 ha, stanowiącą własność prywatną
 • Zarządzenie Nr 4027/23 z dnia 27 stycznia 2023r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na użytkowanie lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ul. 3 Maja 18 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 4026/23 z dnia 26 stycznia 2023r.
  w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • Zarządzenie Nr 4025/23 z dnia 26 stycznia 2023r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3957/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmniejszenia wysokości wpłaty kaucji mieszkaniowej z tytułu najmu lokalu nr 5 przy ul. Jakubowskiego 11 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4024/23 z dnia 24 stycznia 2023r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 4023/23 z dnia 24 stycznia 2023r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2023 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 4022/23 z dnia 24 stycznia 2023r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.
 • Zarządzenie Nr 4021/23 z dnia 24 stycznia 2023r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 4020/23 z dnia 24 stycznia 2023r.
  w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 4004/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w uchwale nr 853/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2023 – 2049 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 • Zarządzenie Nr 4019/23 z dnia 23 stycznia 2023r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę wzajemną lokali między najemcami Robertem Ciemskim zam. Płock ul. Bielska 12 m 10 oraz Michałem Gawdzis i Agnieszką Walędziak zam. Płock ul. Miodowa 35 m 6
 • Zarządzenie Nr 4018/23 z dnia 23 stycznia 2023r.
  w sprawie: wyłączenia z użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 49
 • Zarządzenie Nr 4017/23 z dnia 23 stycznia 2023r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 918/2 położonej przy ul. Kolegialnej w Płocku (obr. 8 – Śródmieście), stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, odpłatną służebnością gruntową na czas nieoznaczony
 • Zarządzenie Nr 4016/23 z dnia 20 stycznia 2023r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Tadeusza Gintera (obręb 10) oznaczonej jako działka nr 1199 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 4015/23 z dnia 20 stycznia 2023r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku oznaczonych jako działki nr 1333/2 (obr. 1) oraz nr 489/2, nr 471/1, nr 398/3 i nr 399/3 (obr. 12) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 4014/23 z dnia 20 stycznia 2023r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, oznaczonych jako działka nr 581, nr 588/2, nr 588/3, nr 588/4 położonych w Płocku przy ul. Jesiennej (obr. 9), odpłatną służebnością gruntową na czas nieoznaczony.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia