Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: marzec 2019
 • Zarządzenie Nr 427/19 z dnia 29 marca 2019r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1493/2015 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia zasad korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 426/19 z dnia 29 marca 2019r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 2/15 i działka nr 6/8 położonych w Płocku (obr. 8 – Śródmieście), stanowiących własność Gminy – Miasto Płock, odpłatną służebnością gruntową na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 425/19 z dnia 29 marca 2019r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.
 • Zarządzenie Nr 424/19 z dnia 29 marca 2019r.
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku
 • Zarządzenie Nr 423/19 z dnia 29 marca 2019r.
  w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 422/19 z dnia 29 marca 2019r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4649/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci monitoringu oraz uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku nagrań z monitoringu można zidentyfikować, zmienionego Zarządzeniem Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 421/19 z dnia 29 marca 2019r.
  w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 420/19 z dnia 29 marca 2019r.
  w sprawie: ustalenia limitu zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 419/19 z dnia 29 marca 2019r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2019 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 417/19 z dnia 28 marca 2019r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r.,nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 416/19 z dnia 28 marca 2019r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2019 r.
 • Zarządzenie Nr 415/19 z dnia 28 marca 2019r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 4681/2018 z dnia 31 października 2018 roku, w sprawie zawarcia przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 05.11.2018 roku do 30.09.2020 roku umowy najmu powierzchni gruntu, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. W Płocku, z Panem Arkadiuszem Adamem Chrzanowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pn. A&C Arkadiusz Chrzanowski, ul. Jana Pawła II 33A/50, 09-410 Płock.
 • Zarządzenie Nr 414/19 z dnia 28 marca 2019r.
  w sprawie ogłoszenia wyników II konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019.
 • Zarządzenie Nr 413/19 z dnia 28 marca 2019r.
  w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy – Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 412/19 z dnia 27 marca 2019r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.
 • Zarządzenie Nr 411/19 z dnia 25 marca 2019r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3911/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie regulaminu uzyskania i korzystania z „Płockiej Karty Seniora”.
 • Zarządzenie Nr 409/19 z dnia 22 marca 2019r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 408/19 z dnia 22 marca 2019r.
  w sprawie wniosku Pani Jadwigi Piechockiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 25 położonego w budynku przy ul. Krótkiej 10 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 407/19 z dnia 22 marca 2019r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 318/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka 2018”
 • Zarządzenie Nr 405/19 z dnia 22 marca 2019r.
  w sprawie: akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewid. działki 449 położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 3 w obrębie Nr 8 „Śródmieście” przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 404/19 z dnia 21 marca 2019r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 01.04.2019 roku do 31.08.2019 roku (z możliwością przedłużenia nie dłużej niż do dnia 30.09.2019 roku) umowy najmu powierzchni gruntu, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku, z firmą pod nazwą Elżbieta Masłowska.
 • Zarządzenie Nr 402/19 z dnia 18 marca 2019r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 449 położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 3 w obrębie Nr 8 „Śródmieście”.
 • Zarządzenie Nr 401/19 z dnia 18 marca 2019r.
  w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła
 • Zarządzenie Nr 400/19 z dnia 18 marca 2019r.
  w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 638/3 o powierzchni 35 m2 położonej w Płocku przy ul. Owocowej w Obrębie nr 9 oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 399/19 z dnia 18 marca 2019r.
  w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 638/2 o powierzchni 67 m2 położonej w Płocku przy ul. Owocowej w Obrębie nr 9 oraz ustalenia jej ceny.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia