Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: luty 2020
 • Zarządzenie Nr 1341/20 z dnia 28 lutego 2020r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 1340/20 z dnia 28 lutego 2020r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2020 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 1339/20 z dnia 28 lutego 2020r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 1338/20 z dnia 28 lutego 2020r.
  w sprawie wniosku Pani Marty Wołowiec o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 88 położonego w budynku przy ul. Bartniczej 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1337/20 z dnia 28 lutego 2020r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ulicy Krótkiej 10 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1336/20 z dnia 28 lutego 2020r.
  w sprawie wniosku Państwa Bogumiły i Mieczysława Drajkowskich o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Słodowej 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1335/20 z dnia 26 lutego 2020r.
  w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2020/2021 szkoły ponadpodstawowe, prowadzone przez Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 1331/20 z dnia 26 lutego 2020r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2020 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 1330/20 z dnia 26 lutego 2020r.
  w sprawie ogłoszenia XIII edycji konkursu organizacji pozarządowych w Płocku o tytuł „Godni Naśladowania”
 • Zarządzenie Nr 1329/20 z dnia 26 lutego 2020r.
  w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2020 roku.
 • Zarządzenie Nr 1328/20 z dnia 26 lutego 2020r.
  w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2020 roku.
 • Zarządzenie Nr 1327/20 z dnia 25 lutego 2020r.
  w sprawie: powołania komisji ds. wyceny gruntów
 • Zarządzenie Nr 1326/20 z dnia 25 lutego 2020r.
  w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła
 • Zarządzenie Nr 1325/20 z dnia 25 lutego 2020r.
  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła
 • Zarządzenie Nr 1324/20 z dnia 24 lutego 2020r.
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego " Stare Miasto" w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1323/20 z dnia 24 lutego 2020r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 1322/20 z dnia 24 lutego 2020r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 296/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji drogowej pn.: "Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła "Trzepowo" w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla "Trzepowo" w Płocku"
 • Zarządzenie Nr 1320/20 z dnia 21 lutego 2020r.
  w sprawie zmiany w części Zarządzenia Nr 1216/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego, akceptację ceny, ogłoszenie wykazu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku w obrębie 12 Radziwie oznaczonej numerem ewid. działki 1379/2 o pow. 1007 m² oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 1319/20 z dnia 21 lutego 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1318/20 z dnia 21 lutego 2020r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej 2020r.
 • Zarządzenie Nr 1317/20 z dnia 20 lutego 2020r.
  w sprawie : przekazania do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku lokalu mieszkalnego nr 87 w budynku przy ul. Pszczelej 3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1316/20 z dnia 19 lutego 2020r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 817/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 1314/20 z dnia 19 lutego 2020r.
  w sprawie Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Podatków i Księgowości oraz Wydziale Techniczno - Gospodarczym
 • Zarządzenie Nr 1313/20 z dnia 18 lutego 2020r.
  w sprawie: Instrukcji wykonania prac związanych z odtworzeniem nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego
 • Zarządzenie Nr 1312/20 z dnia 17 lutego 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1986/22 o pow. 398 m² położonej w Płocku przy ul. Zielonej, w Obrębie Nr 12 Radziwie oraz powołania komisji przetargowej.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia