Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: grudzień 2021
 • Zarządzenie Nr 3010/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w latach 2022-2023
 • Zarządzenie Nr 3009/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
  w sprawie: przekazania w dyspozycję lokali użytkowych w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 3008/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na użytkowanie lokali użytkowych zlokalizowanych w w budynku przy ul. 3 Maja 18 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 3007/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonej jako działka nr ewid. 137, położona w Płocku obręb 12, odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 3006/21 z dnia 29 grudnia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2022 i powołania Komisji Konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 3005/21 z dnia 29 grudnia 2021r.
  w sprawie unieważnienia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2874/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 3004/21 z dnia 29 grudnia 2021r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2021 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 3003/21 z dnia 28 grudnia 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4673/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2019 roku , Zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 914/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 968/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 1896/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 2135/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2189/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2202/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2279/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2468/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2021 roku i Zarządzeniem Nr 2661/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 września 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 3002/21 z dnia 28 grudnia 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3001/21 z dnia 28 grudnia 2021r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu nr 1 położonego w budynku przy ul. Popłacińskiej 42 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3000/21 z dnia 28 grudnia 2021r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki
 • Zarządzenie Nr 2999/21 z dnia 28 grudnia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, polegających na organizowaniu i prowadzeniu świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni dla osób bezdomych w latach 2022-2023.
 • Zarządzenie Nr 2998/21 z dnia 28 grudnia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego - realizacja działań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) – prowadzenie działań motywująco-wspierających dla osób bezdomnych i uzależnionych w Domu Wsparcia w latach 2022 – 2023
 • Zarządzenie Nr 2997/21 z dnia 27 grudnia 2021r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2995/21 z dnia 27 grudnia 2021r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r., nr 2090/2021 z dnia 08.01.2021r., nr 2176/2021 z dnia 11.02.2021r, nr 2260/2021 z dnia 25.03.2021r., nr 2292/2021 z dnia 01.04.2021r., nr 2376/2021 z dnia 14.05.2021r., nr 2415/2021 z dnia 07.06.2021r., nr 2614/2021 z dnia 31.08.2021, nr 2739/2021 z dnia 14.10.2021r., nr 2805/2021 z dnia 05.11.2021r. nr 2902/2021 z dnia 01.12.2021r., nr 2956/2021 z dnia 14.12.2021r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2994/21 z dnia 27 grudnia 2021r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2021 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 2993/21 z dnia 27 grudnia 2021r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2021 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 2992/21 z dnia 23 grudnia 2021r.
  zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 2991/21 z dnia 23 grudnia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie poniesionych nakładów – środka trwałego w budowie do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2990/21 z dnia 23 grudnia 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2989/21 z dnia 23 grudnia 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 2988/21 z dnia 23 grudnia 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 2987/21 z dnia 23 grudnia 2021r.
  w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych wraz z udziałem w gruncie.
 • Zarządzenie Nr 2986/21 z dnia 23 grudnia 2021r.
  w sprawie powołania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • Zarządzenie Nr 2985/21 z dnia 23 grudnia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2022 roku
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia