Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: luty 2016
 • Zarządzenie Nr 1707/16 z dnia 08 lutego 2016r.
  W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych J. B. w Płocku na okres 3 lat 3 m2 powierzchni w budynku przy Pl. Dąbrowskiego 2a, zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1034/5, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych J.B. w Płocku na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego Victoria
 • Zarządzenie Nr 1705/16 z dnia 08 lutego 2016r.
  w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 4/31, 4/32, 203/14 o powierzchni 167 m2 położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz ustalenia jej ceny
 • Zarządzenie Nr 1704/16 z dnia 08 lutego 2016r.
  W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych J. B. w Płocku na okres 3 lat 72 m2 powierzchni w budynku Pływalni Miejskiej „Podolanka” przy ul. Czwartaków 6, zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 3694, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych J. B. w Płocku z Panem Mirosławem Wawer prowadzącym działalność gospodarczą pn. „HOSSA-M”
 • Zarządzenie Nr 1703/16 z dnia 08 lutego 2016r.
  W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych J. B. w Płocku na okres 5 lat 6 m2 powierzchni w budynku przy Pl. Dąbrowskiego 4, zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1034/5, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych J. B. w Płocku na potrzeby Spółki Wodociągi Płockie
 • Zarządzenie Nr 1702/16 z dnia 08 lutego 2016r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Swojskiej w Płocku będącej własnością Gminy - Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 1701/16 z dnia 08 lutego 2016r.
  w sprawie: naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Płocku, ul. Wiśniewskiego będącej własnością Gminy - Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 1700/16 z dnia 08 lutego 2016r.
  w sprawie: naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Płocku, ul. Wiśniewskiego będącej własnością Gminy - Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 1699/16 z dnia 05 lutego 2016r.
  w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok.
 • Zarządzenie Nr 1698/16 z dnia 05 lutego 2016r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Szpitalnej (obr. 3)
 • Zarządzenie Nr 1697/16 z dnia 05 lutego 2016r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. 3-go Maja (obr. 8)
 • Zarządzenie Nr 1696/16 z dnia 05 lutego 2016r.
  w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 2600/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w administrowanie
 • Zarządzenie Nr 1695/16 z dnia 04 lutego 2016r.
  w sprawie wniosku Pani Wandy Towińskiej o przywrócenie najmu lokalu mieszkalnego nr 25 położonego w budynku przy ul. Kwiatka 59 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1694/16 z dnia 04 lutego 2016r.
  w sprawie wniosku Pani Agnieszki Cichockiej o przywrócenie najmu lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1693/16 z dnia 04 lutego 2016r.
  w sprawie : powołania Komisji Odwoławczej.
 • Zarządzenie Nr 1692/16 z dnia 04 lutego 2016r.
  w sprawie wskazania Pana Bogdana Małowiejskiego do zawarcia z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. umowy najmu lokalu czynszowego numer 27 położonego w budynku przy ul. Czwartaków 18 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1691/16 z dnia 04 lutego 2016r.
  w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Opiekuńczo- Wychowawczego w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1690/16 z dnia 03 lutego 2016r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Parowa (obr. 8)
 • Zarządzenie Nr 1689/16 z dnia 03 lutego 2016r.
  w sprawie: naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie z części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1/21 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Parowa (obr. 8), stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 1688/16 z dnia 03 lutego 2016r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Kolegialnej i pl. Narutowicza (obr. 8)
 • Zarządzenie Nr 1687/16 z dnia 03 lutego 2016r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 1686/16 z dnia 03 lutego 2016r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 1685/16 z dnia 03 lutego 2016r.
  w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 1684/16 z dnia 02 lutego 2016r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 1683/16 z dnia 02 lutego 2016r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 1682/16 z dnia 02 lutego 2016r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia