Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: marzec 2018
 • Zarządzenie Nr 4127/18 z dnia 30 marca 2018r.
  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 4126/18 z dnia 30 marca 2018r.
  w sprawie: przyjęcia Planu gospodarowania nieruchomościami dla Gminy Miasto Płock na lata 2018-2020.
 • Zarządzenie Nr 4125/18 z dnia 30 marca 2018r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nakładów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 4124/18 z dnia 30 marca 2018r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 4123/18 z dnia 30 marca 2018r.
  w sprawie: wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która w dniach od 2 kwietnia 2018r. do 5 kwietnia 2018r. będzie pełniła dyżur.
 • Zarządzenie Nr 4122/18 z dnia 30 marca 2018r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2018
 • Zarządzenie Nr 4121/18 z dnia 29 marca 2018r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Zarządowi Dróg J.B. działek o numerach ewidencyjnych: 375/12, 375/14, 920/8, 975/6, 1397/5, 218/239, 218/240, 281/3, 293/3, 866/3, 376/5, 376/6, 376,8, 376/9, 376/10, 376/11, 376/12, 376/13, 376/14, 376/15, 981/9, 1010/11, 1010/12, 1010/13, 1010/14, 1010/15, 1011/11, 1011/12, 1011/13, 1011/17, 295/1, 295/2, 296, 1/1, 3, 321/2, 337, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 264/10, 264/11, 264/12, 264/14, 264/15, 264/16.
 • Zarządzenie Nr 4120/18 z dnia 29 marca 2018r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3848/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 4119/18 z dnia 29 marca 2018r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniem nr 3976/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01.02.2018 r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4118/18 z dnia 29 marca 2018r.
  w sprawie : wskazania Państwa Karoliny i Andrzeja Wiśniewskich do zawarcia z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. umowy najmu lokalu czynszowego nr 11 położonego w budynku przy ul. Jana Kochanowskiego 13B w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4117/18 z dnia 29 marca 2018r.
  w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2017 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy – Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 4116/18 z dnia 29 marca 2018r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2018 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 4115/18 z dnia 28 marca 2018r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r.
 • Zarządzenie Nr 4114/18 z dnia 28 marca 2018r.
  w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Opiekuńczo -Wychowawczego w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4113/18 z dnia 27 marca 2018r.
  w sprawie wniosku Pana Roberta Bryszewskiego o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 47 położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4112/18 z dnia 27 marca 2018r.
  w sprawie wniosku Pana Kamila Sieradzkiego o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. Popłacińskiej 42A w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4111/18 z dnia 27 marca 2018r.
  w sprawie : wskazania lokali przeznaczonych do realizacji Programu pod nazwą "Mieszkania na start".
 • Zarządzenie Nr 4110/18 z dnia 27 marca 2018r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Zespołowi Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji projektu pn.: „W przyszłość bez obaw II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Zarządzenie Nr 4109/18 z dnia 27 marca 2018r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto – Płock”.
 • Zarządzenie Nr 4108/18 z dnia 27 marca 2018r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2018 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 4107/18 z dnia 26 marca 2018r.
  w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok
 • Zarządzenie Nr 4106/18 z dnia 26 marca 2018r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3795/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka 2017”, zmienionego Zarządzeniem Nr 3933/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 stycznia 2018 w sprawie: ogłoszenia konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka 2017”, zmienionego Zarządzeniem Nr 4046/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka 2017”.
 • Zarządzenie Nr 4105/18 z dnia 26 marca 2018r.
  w sprawie określenia terminów składania wniosków do oddziałów klasy IV w szkołach powstałych z przekształcenia gimnazjum
 • Zarządzenie Nr 4104/18 z dnia 23 marca 2018r.
  w sprawie: aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Zarządzenie Nr 4103/18 z dnia 23 marca 2018r.
  w sprawie: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia