Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: zarządzenia z 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 4345/05 z dnia 20 grudnia 2005r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3174/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia wykazu podmiotów, które realizować będą zadania publiczne finansowane ze środków Budżetu Miasta Płocka na 2005r. w wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2005 w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2677/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2004r.
 • Zarządzenie Nr 4344/05 z dnia 19 grudnia 2005r.
  w sprawie: odwołania upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku do zarządzania ruchem na drogach publicznych w mieście Płocku oraz upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych do zatwierdzania organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów.
 • Zarządzenie Nr 4343/05 z dnia 19 grudnia 2005r.
  w sprawie: wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4342/05 z dnia 19 grudnia 2005r.
  w sprawie:  zatwierdzenia skorygowanego planu remontów dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie rzeczowo - finansowym na 2005 rok w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. i Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 • Zarządzenie Nr 4341/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 4340/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Płock lokalu mieszkalnego o nr 3, położonego w Płocku przy ul. Lotników 5, stanowiącego własność Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Kwiatka 5.
 • Zarządzenie Nr 4339/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Płock lokali mieszkalnych o nr 10, 36, 53, 57, 74, 84, 85, 91, 105, 115, 122, 125, 129, 135, 171, 178, 181, 184, położonych w Płocku przy ul. Słowackiego 16, stanowiącej własność Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Kwiatka 5.
 • Zarządzenie Nr 4338/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Płock lokalu mieszkalnego o nr 41, położonego w Płocku przy ul. Północnej 12, stanowiącego własność Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Kwiatka 5.
 • Zarządzenie Nr 4337/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Płock lokali mieszkalnych o nr 11 i 69, położonych w Płocku przy ul.Dworcowej 12, stanowiącej własność Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul.Kwiatka 5.
 • Zarządzenie Nr 4336/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Płock lokali mieszkalnych o nr 57,93 i 107, położonych w Płocku przy ul. Mickiewicza 21, stanowiących własność Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul.Kwiatka 5.
 • Zarządzenie Nr 4335/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Płock lokali mieszkalnych o nr 7,13,63,70,84,91 i 95, położonych w Płocku przy ul.Gradowskiego 16, stanowiącej własność Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul.Kwiatka 5.
 • Zarządzenie Nr 4334/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie :oddania w użyczenie placu Stary Rynek w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4333/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2005 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 4332/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na 2005 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 4331/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na 2005 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 4330/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie ustalenia planu finansowego na 2005 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 4329/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie:  zwiększenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 4328/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie:  zmniejszenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 4327/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie: przyłączenia do mieszkania nr 4 zajmowanego przez Jadwigę Krawczyk, sąsiadującego bezpośrednio z nim pomieszczenia kuchennego, będącego dotychczas częścią wspólną mieszkania nr 4A, w budynku przy ul. Nowy Rynek 14 w Płocku oraz przyłączenia do mieszkania nr 4A pomieszczenia kuchennego będącego dotychczas częścią mieszkania nr 4.
 • Zarządzenie Nr 4326/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie:  zwiększenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2005 rok.
 • Zarządzenie Nr 4325/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie ustalenia planu finansowego na 2005 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe oraz placówki oświatowo – wychowawcze po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 4324/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów własnych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na 2005 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 4323/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie: ustalenia limitu zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w Płocku (obsługa sztucznego lodowiska na Starym Rynku).
 • Zarządzenie Nr 4322/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  w sprawie: nie wyrażenia zgody na umorzenie spłaty przez PAIM s.c. należności pieniężnej z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.
 • Zarządzenie Nr 4321/05 z dnia 15 grudnia 2005r.
  Informacja publiczna