Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: czerwiec 2022
 • Zarządzenie Nr 3404/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie wniosku Pani Emanueli Mordzińskiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 49 położonego w budynku przy ul. Bartniczej 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3403/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu nr 7 w budynku przy ul. Miodowej 39 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3402/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie wniosku Pani Ireny Drzewieckiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 29 położonego w budynku przy ul. Nowy Rynek 14 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3401/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4673/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2019 roku , Zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 914/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 968/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 1896/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 2135/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2189/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2202/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2279/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2468/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2661/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 3003/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 3077/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2022 roku i Zarządzeniem Nr 3263/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 kwietnia 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 3400/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku z póź zmianami.
 • Zarządzenie Nr 3399/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie: określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Płock w budynku Miodowa 29 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3398/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3397/22 z dnia 10 czerwca 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3396/22 z dnia 08 czerwca 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 379/1 położonej w Płocku przy ul. Honorowych Dawców Krwi (obr.3 - Maszewo), stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock odpłatną służebnością gruntową na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 3395/22 z dnia 08 czerwca 2022r.
  w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2022 roku.
 • Zarządzenie Nr 3394/22 z dnia 08 czerwca 2022r.
  w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, budynków rolniczych i upraw rolnych
 • Zarządzenie Nr 3393/22 z dnia 08 czerwca 2022r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zorganizowania wypoczynku dla osób niepełnosprawnych w 2022r.
 • Zarządzenie Nr 3392/22 z dnia 08 czerwca 2022r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego|zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 3391/22 z dnia 07 czerwca 2022r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2022 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 3390/22 z dnia 07 czerwca 2022r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za rok obrotowy 2021
 • Zarządzenie Nr 3389/22 z dnia 07 czerwca 2022r.
  w sprawie powołania Komisji oceny wniosków o przyznanie stypendium „Płockie Talenty” za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022.
 • Zarządzenie Nr 3388/22 z dnia 07 czerwca 2022r.
  w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 3387/22 z dnia 06 czerwca 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3386/22 z dnia 03 czerwca 2022r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu nr 65 w budynku przy ul. Bartniczej 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3385/22 z dnia 03 czerwca 2022r.
  w sprawie wniosku Państwa Teresy i Zbigniewa Fojt o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Na Skarpie 7 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3384/22 z dnia 03 czerwca 2022r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Senior Godny Naśladowania”
 • Zarządzenie Nr 3383/22 z dnia 02 czerwca 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3382/22 z dnia 02 czerwca 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022
 • Zarządzenie Nr 3381/22 z dnia 02 czerwca 2022r.
  w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Płock na lata 2023-2025
 • Zarządzenie Nr 3380/22 z dnia 01 czerwca 2022r.
  w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2022–2024.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia