Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: maj 2020
 • Zarządzenie Nr 1501/20 z dnia 29 maja 2020r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki
 • Zarządzenie Nr 1499/20 z dnia 29 maja 2020r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2020 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 1498/20 z dnia 29 maja 2020r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 1497/20 z dnia 29 maja 2020r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 1496/20 z dnia 29 maja 2020r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., 911/2019 z dnia 08.10.2019r., 1014/2019 z dnia 12.11.2019r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1495/20 z dnia 29 maja 2020r.
  w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 275/5 o powierzchni 90 m2 , dz. nr 275/1 o powierzchni 13 m2, dz. nr 274/4 o powierzchni 84 m2, dz. nr 274/6 o powierzchni 190 m2 położonej w Płocku przy ul. Zbożowej w Obrębie nr 1 oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 1494/20 z dnia 29 maja 2020r.
  w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 100/18 o pow. 1789 m2 położonej w Płocku przy ul. Bielskiej oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 1493/20 z dnia 28 maja 2020r.
  w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1487/20 z dnia 28 maja 2020r.
  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1486/20 z dnia 27 maja 2020r.
  w sprawie: wskazania lokali przeznaczonych do realizacji Programu pod nazwą "Mieszkania na start" w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 3B w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1485/20 z dnia 27 maja 2020r.
  w sprawie: wskazania lokali przeznaczonych do realizacji Programu pod nazwą "Mieszkania na start" w budynku przy ul. harc. Józefa Kaczmarskiego 2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1484/20 z dnia 26 maja 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1483/20 z dnia 26 maja 2020r.
  w sprawie: unieważnienia ogłoszenia XIII edycji konkursu organizacji pozarządowych w Płocku o tytuł „Godni Naśladowania”.
 • Zarządzenie Nr 1482/20 z dnia 26 maja 2020r.
  w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1481/20 z dnia 26 maja 2020r.
  w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock z Sektorów I, II, III i IV
 • Zarządzenie Nr 1480/20 z dnia 25 maja 2020r.
  w sprawie wniosku Pana Krzysztofa Koprowskiego o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w budynku przy ul. Słodowej 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1479/20 z dnia 25 maja 2020r.
  w sprawie wniosku Pana Piotra Pawelskiego o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 19 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1478/20 z dnia 25 maja 2020r.
  w sprawie: określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynkach Kościuszki 3B i Kaczmarskiego 2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1477/20 z dnia 22 maja 2020r.
  zmieniające Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 1476/20 z dnia 22 maja 2020r.
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2021 rok stanowiącego załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 1475/20 z dnia 21 maja 2020r.
  w sprawie: przekazania w dyspozycję lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1474/20 z dnia 20 maja 2020r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 1473/20 z dnia 19 maja 2020r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2020 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 1472/20 z dnia 19 maja 2020r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2020 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 1471/20 z dnia 15 maja 2020r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 1393/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie utworzenia i funkcjonowania miejsca zbiorowej kwarantanny
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia