Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: marzec 2020
 • Zarządzenie Nr 1361/20 z dnia 13 marca 2020r.
  zmieniające Zarządzenie Nr 1249/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 6 przy ul.Łączniczek 14 w Płocku środków trwałych poniesionych na ulepszenie budynku i zagospodarowania terenu stanowiących siedzibę tej placówki
 • Zarządzenie Nr 1360/20 z dnia 13 marca 2020r.
  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 1359/20 z dnia 11 marca 2020r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1325/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła
 • Zarządzenie Nr 1358/20 z dnia 11 marca 2020r.
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2020
 • Zarządzenie Nr 1357/20 z dnia 10 marca 2020r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2020 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 1356/20 z dnia 10 marca 2020r.
  w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania projektu dokumentu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 - 2024”
 • Zarządzenie Nr 1355/20 z dnia 09 marca 2020r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta Płocka do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z budynków Urzędu Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 1354/20 z dnia 09 marca 2020r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki „Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 1353/20 z dnia 09 marca 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020
 • Zarządzenie Nr 1352/20 z dnia 09 marca 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 1351/20 z dnia 09 marca 2020r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.
 • Zarządzenie Nr 1350/20 z dnia 09 marca 2020r.
  w sprawie: udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1349/20 z dnia 09 marca 2020r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2020 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 1348/20 z dnia 09 marca 2020r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 1347/20 z dnia 06 marca 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 01.04.2020 roku do 30.09.2021 roku, umowy najmu gruntu o powierzchni 12 m2 zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1346/20 z dnia 06 marca 2020r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 1344/20 z dnia 04 marca 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie unitów stomatologicznych, taboretów stomatologicznych i asystorów stomatologicznych na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 1343/20 z dnia 03 marca 2020r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 1342/20 z dnia 02 marca 2020r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 855/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia