Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: maj 2016
 • Zarządzenie Nr 2044/16 z dnia 31 maja 2016r.
  w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 1991/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w zarządzanie, zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock, Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2043/16 z dnia 31 maja 2016r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
 • Zarządzenie Nr 2039/16 z dnia 27 maja 2016r.
  w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 1929/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27.04.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, zlokalizowanej przy ul. Bielskiej 35, stanowiącej własność Gminy-Miasta Płock
 • Zarządzenie Nr 2038/16 z dnia 27 maja 2016r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 1988/2016 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock zmienionego zarządzeniem Nr 2029/2016
 • Zarządzenie Nr 2037/16 z dnia 27 maja 2016r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1413/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy – Miasto Płock z przeznaczeniem na organizację imprez widowiskowych, oświatowych, kulturalnych oraz na cele handlowe
 • Zarządzenie Nr 2036/16 z dnia 27 maja 2016r.
  w sprawie:ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych dla Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2035/16 z dnia 27 maja 2016r.
  w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego nr 118 położonego w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2034/16 z dnia 27 maja 2016r.
  w sprawie wniosku Pani Stanisławy Adamkowskiej o przywrócenie najmu lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Lotników 5 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2033/16 z dnia 25 maja 2016r.
  w sprawie: wprowadzenia procedury wykonywania kontroli instytucjonalnej w stosunku do podmiotów zewnętrznych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 2030/16 z dnia 24 maja 2016r.
  w sprawie: przeznaczenia do wynajęcia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane, będących własnością Gminy-Miasta Płock oraz ustalenia stawek wywoławczych do przetargu
 • Zarządzenie Nr 2029/16 z dnia 24 maja 2016r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 1988/2016 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 2028/16 z dnia 24 maja 2016r.
  w sprawie: Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 2027/16 z dnia 24 maja 2016r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2016 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 2026/16 z dnia 24 maja 2016r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenie Nr 1750/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia składu reprezentacji sportowej Miasta Płocka na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne, odbywające się w New Taipei City (Tajwan) w dniach 11-16 lipca 2016 roku
 • Zarządzenie Nr 2025/16 z dnia 23 maja 2016r.
  w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
 • Zarządzenie Nr 2024/16 z dnia 23 maja 2016r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego
 • Zarządzenie Nr 2023/16 z dnia 20 maja 2016r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4482/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych zlokalizowanych przy ul. Parowa w Płocku będących własnością Gminy – Miasto Płock zmienionego Zarządzeniem Nr 671/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 czerwca 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 2022/16 z dnia 20 maja 2016r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Parowa (obr. 8)
 • Zarządzenie Nr 2021/16 z dnia 20 maja 2016r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2020/16 z dnia 20 maja 2016r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2019/16 z dnia 20 maja 2016r.
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2017/16 z dnia 20 maja 2016r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 2016/16 z dnia 20 maja 2016r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 2015/16 z dnia 20 maja 2016r.
  w sprawie: zmiany numerów i dysponentów zadań w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 2014/16 z dnia 20 maja 2016r.
  w sprawie wniosku Pani Bożeny Antczak, Pana Roberta Antczak i Pana Krzysztofa Antczak o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 r.w zwaloryzowanej wysokości.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia