Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: styczeń 2020
 • Zarządzenie Nr 1270/20 z dnia 31 stycznia 2020r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 1269/20 z dnia 31 stycznia 2020r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 1268/20 z dnia 31 stycznia 2020r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2020 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 1267/20 z dnia 31 stycznia 2020r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2961/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego; zmienionego Zarządzeniem Nr 234/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2961/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia  27 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
 • Zarządzenie Nr 1266/20 z dnia 31 stycznia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie do użytkowania sprzętu komputerowego z aktywnym dostępem do Internetu, stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock, zakupionego w ramach projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e Inclusion.
 • Zarządzenie Nr 1265/20 z dnia 31 stycznia 2020r.
  w sprawie: ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania, obowiązującej w roku 2020 oraz form i specjalności kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie Nr 1264/20 z dnia 30 stycznia 2020r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1101/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 2019 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2020 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Zarządzenie Nr 1263/20 z dnia 30 stycznia 2020r.
  w sprawie wniosku Państwa Agnieszki i Piotra Nowalińskich o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Jasnej 13A w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1262/20 z dnia 30 stycznia 2020r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 57 przy ul. Słodowej 4 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1261/20 z dnia 30 stycznia 2020r.
  w sprawie wniosku Pani Jolanty Jakackiej o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 16 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1260/20 z dnia 30 stycznia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Andrzeja Drętkiewicza w obrębie Nr 1 oznaczonej nr ewid. działki 609/1 oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 1259/20 z dnia 30 stycznia 2020r.
  w sprawie zmiany w części Zarządzenia Nr 4092/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 1258/20 z dnia 30 stycznia 2020r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego (Obręb 8 „Śródmieście) oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 483/5 o pow. 294 m² odpłatną służebnością gruntową przejścia i przejazdu.
 • Zarządzenie Nr 1257/20 z dnia 30 stycznia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, oznaczonej jako działka nr 920/10 położonej w Płocku przy ul. Ciechomickiej (obręb 16) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1256/20 z dnia 30 stycznia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, oznaczonej jako działka nr 373/9, położonej w Płocku przy ul. Nizinnej (obręb 15) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 1255/20 z dnia 29 stycznia 2020r.
  w sprawie: zmiany numerów zadań w Budżecie Miasta Płocka na 2020 rok
 • Zarządzenie Nr 1254/20 z dnia 29 stycznia 2020r.
  w sprawie: zawieszenia pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania.
 • Zarządzenie Nr 1253/20 z dnia 28 stycznia 2020r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku.
 • Zarządzenie Nr 1252/20 z dnia 28 stycznia 2020r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku
 • Zarządzenie Nr 1251/20 z dnia 28 stycznia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1249/20 z dnia 28 stycznia 2020r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 6 przy ul.Łączniczek 14 w Płocku nakładów inwestycyjnych poniesionych na ulepszenie środka trwałego – budynku i zagospodarowania terenu stanowiących siedzibę tej placówki
 • Zarządzenie Nr 1248/20 z dnia 28 stycznia 2020r.
  w sprawie:wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Książnicy Płockiej nakładów inwestycyjnych poniesionych na modernizację schodów w ogrodzie Książnicy Płockiej przy ul.Tadeusza Kościuszki 6 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1247/20 z dnia 28 stycznia 2020r.
  w sprawie:wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku nakładów inwestycyjnych poniesionych na modernizację budynku mieszkalnego przy ul.Stanisława Wyspiańskiego 26 w Płocku na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka
 • Zarządzenie Nr 1244/20 z dnia 23 stycznia 2020r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
 • Zarządzenie Nr 1243/20 z dnia 23 stycznia 2020r.
  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia