Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: sierpień 2019
 • Zarządzenie Nr 814/19 z dnia 30 sierpnia 2019r.
  w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 5220W ulicy Grabówka i ulicy Korczaka w Płocku", realizowanej w ramach Budżetu Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 813/19 z dnia 30 sierpnia 2019r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2019 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 812/19 z dnia 30 sierpnia 2019r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 811/19 z dnia 30 sierpnia 2019r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki
 • Zarządzenie Nr 810/19 z dnia 30 sierpnia 2019r.
  w sprawie: zamiany lokalu mieszkalnego nr 157 w budynku przy ul. Pszczelej 3 w Płocku, na lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 806/19 z dnia 29 sierpnia 2019r.
  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2019 r. - ,,Wyprawka szkolna” w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 805/19 z dnia 29 sierpnia 2019r.
  w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
 • Zarządzenie Nr 803/19 z dnia 27 sierpnia 2019r.
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 802/19 z dnia 27 sierpnia 2019r.
  w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 800/19 z dnia 26 sierpnia 2019r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 799/19 z dnia 23 sierpnia 2019r.
  w sprawie wniosku Pana Mariusza Kalinowskiego o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 59 położonego w budynku przy ul. Słodowej 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 798/19 z dnia 23 sierpnia 2019r.
  w sprawie: w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 797/19 z dnia 23 sierpnia 2019r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2019.
 • Zarządzenie Nr 795/19 z dnia 22 sierpnia 2019r.
  w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
 • Zarządzenie Nr 794/19 z dnia 22 sierpnia 2019r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2019
 • Zarządzenie Nr 792/19 z dnia 21 sierpnia 2019r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Zawody przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 791/19 z dnia 21 sierpnia 2019r.
  w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: „Zawody przyszłości” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
 • Zarządzenie Nr 790/19 z dnia 21 sierpnia 2019r.
  w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Górna - Ośnicka" w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 789/19 z dnia 21 sierpnia 2019r.
  w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania standardów i wytycznych dotyczących materiałów wykończeniowych nawierzchni utwardzonych dla budowy, przebudowy i remontów dróg na terenie miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 788/19 z dnia 20 sierpnia 2019r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, oznaczonej jako działka nr 1635/3 położonej w Płocku przy ul. Gmury (obręb 1) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 787/19 z dnia 19 sierpnia 2019r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.
 • Zarządzenie Nr 786/19 z dnia 19 sierpnia 2019r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.
 • Zarządzenie Nr 785/19 z dnia 16 sierpnia 2019r.
  w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku
 • Zarządzenie Nr 784/19 z dnia 16 sierpnia 2019r.
  w sprawie wniosku Pani Marzanny Zgierskiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 63 położonego w budynku przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 16 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 783/19 z dnia 14 sierpnia 2019r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 oraz Miejskiemu Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku – sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Przedszkolni giganci – wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 oraz w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia