Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: marzec 2016
 • Zarządzenie Nr 1800/16 z dnia 11 marca 2016r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1214/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 października 2015 roku w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi działek 163/5 i 162/4 zlokalizowanych w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte (obr. 7) stanowiących własność Gminy Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 1799/16 z dnia 11 marca 2016r.
  w sprawie: ustalenia odpłatności za dzierżawę nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Płocku przy ul. Sierpeckiej (obr. 2) stanowiących własność Gminy - Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 1798/16 z dnia 11 marca 2016r.
  w sprawie akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Browarnej w obrębie Nr 16 Ciechomice oraz powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 1797/16 z dnia 11 marca 2016r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych J. B. w Płocku na okres 5 lat części pomieszczeń w budynku administracyjno – socjalnym (30,45 m 2) znajdującym się na terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego przy ul. Sportowej 3, zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 203/7, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych J. B. w Płocku na potrzeby Stowarzyszenia Integracyjnego Klubu Tenisa w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1796/16 z dnia 11 marca 2016r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych J. B. w Płocku na okres 5 lat części pomieszczeń w budynku administracyjno – socjalnym (230,12 m 2) znajdującym się na terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego przy ul. Sportowej 3, zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 203/7, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych J. B. w Płocku na potrzeby Ośrodka Sportów Siłowych i Rehabilitacji Płock „TONUS”
 • Zarządzenie Nr 1795/16 z dnia 10 marca 2016r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umów najmu i zawarcie umowy użyczenia lokali użytkowych w budynku przy ul. 3 Maja 16 ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”
 • Zarządzenie Nr 1794/16 z dnia 10 marca 2016r.
  w sprawie: użyczenia lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku 3 Maja 18, Krajowemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom” w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1793/16 z dnia 10 marca 2016r.
  w sprawie: użyczenia lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku 3 Maja 18, Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1792/16 z dnia 10 marca 2016r.
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; w 2016 r.
 • Zarządzenie Nr 1791/16 z dnia 10 marca 2016r.
  w sprawie wniosku Pani Weroniki Laskowskiej o wynajęcie obecnie zajmowanego lokalu socjalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Nowy Rynek 14 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1790/16 z dnia 10 marca 2016r.
  w sprawie wniosku Pani Barbary Lewandowskiej o przywrócenie najmu lokalu mieszkalnego nr 89 położonego w budynku przy ul. Słodowej 1 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1789/16 z dnia 10 marca 2016r.
  w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Słonecznej 64 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1788/16 z dnia 10 marca 2016r.
  w sprawie wniosku Państwa Aleksandry i Jakuba małż. Rychter o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Asnyka 17 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1787/16 z dnia 10 marca 2016r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 49 położonego w budynku przy ulicy Słodowej 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1786/16 z dnia 10 marca 2016r.
  w sprawie: aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa
 • Zarządzenie Nr 1784/16 z dnia 07 marca 2016r.
  w sprawie: oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku ul. Tumska (obr. 8)
 • Zarządzenie Nr 1783/16 z dnia 07 marca 2016r.
  w sprawie: rozwiązania umowy użyczenia nr 5/WGM.I.ZR/W/6/2014 z dnia 16.01.2014r zawartej ze Spółką Rynex Sp. z o. o. dot. oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 682/5 zlokalizowanej w Płocku, pl. Stary Rynek i oddania w użyczenie Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o. o. nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 682/5 zlokalizowanej w Płocku, pl. Stary Rynek
 • Zarządzenie Nr 1782/16 z dnia 07 marca 2016r.
  w sprawie nadzoru merytorycznego sprawowanego nad spółkami z udziałem Gminy – Miasta Płock
 • Zarządzenie Nr 1781/16 z dnia 07 marca 2016r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1238/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie powołania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • Zarządzenie Nr 1780/16 z dnia 07 marca 2016r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Zarządowi Jednostek Oświatowych J.B. środka trwałego w formie przebudowy pomieszczeń na poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 w Płocku przy ul. Padlewskiego 2
 • Zarządzenie Nr 1779/16 z dnia 03 marca 2016r.
  w sprawie: wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która w dniach od 7 marca 2016r. do 10 marca 2016r. będzie pełniła dyżur.
 • Zarządzenie Nr 1776/16 z dnia 03 marca 2016r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
 • Zarządzenie Nr 1775/16 z dnia 03 marca 2016r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok
 • Zarządzenie Nr 1774/16 z dnia 03 marca 2016r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016
 • Zarządzenie Nr 1773/16 z dnia 03 marca 2016r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie "Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy-Miasto Płock"
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia