Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: lipiec 2019
 • Zarządzenie Nr 760/19 z dnia 31 lipca 2019r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2019 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 759/19 z dnia 31 lipca 2019r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 758/19 z dnia 31 lipca 2019r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 757/19 z dnia 30 lipca 2019r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2019 rok po zmianach.
 • Zarządzenie Nr 756/19 z dnia 30 lipca 2019r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokali nr 23 i nr 24 przy ul. Czwartaków 16 na okres 4 lat pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku a osobami fizycznymi w celu prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 • Zarządzenie Nr 755/19 z dnia 30 lipca 2019r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.
 • Zarządzenie Nr 754/19 z dnia 30 lipca 2019r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.
 • Zarządzenie Nr 753/19 z dnia 29 lipca 2019r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2019.
 • Zarządzenie Nr 752/19 z dnia 29 lipca 2019r.
  w sprawie ustalenia zasad organizacji i użytkowania lokali, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Gminy Płock.
 • Zarządzenie Nr 751/19 z dnia 26 lipca 2019r.
  w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 750/19 z dnia 26 lipca 2019r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu „Senioriada 2019”
 • Zarządzenie Nr 749/19 z dnia 26 lipca 2019r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 748/19 z dnia 26 lipca 2019r.
  w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania projektu dokumentu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”
 • Zarządzenie Nr 747/19 z dnia 26 lipca 2019r.
  w sprawie: wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która w dniach od 01 sierpnia 2019r. do 05 sierpnia 2019r. będzie pełniła dyżur.
 • Zarządzenie Nr 746/19 z dnia 25 lipca 2019r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2019.
 • Zarządzenie Nr 745/19 z dnia 25 lipca 2019r.
  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 744/19 z dnia 25 lipca 2019r.
  w sprawie: zmian i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 743/19 z dnia 25 lipca 2019r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2019
 • Zarządzenie Nr 740/19 z dnia 25 lipca 2019r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 739/19 z dnia 23 lipca 2019r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.
 • Zarządzenie Nr 738/19 z dnia 23 lipca 2019r.
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 737/19 z dnia 22 lipca 2019r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 546/2019 Prezydenta miasta Płocka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.:"Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie Nr 736/19 z dnia 22 lipca 2019r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.
 • Zarządzenie Nr 735/19 z dnia 22 lipca 2019r.
  w sprawie wskazania szkoły, w której powołana zostanie komisja rekrutacyjna w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 734/19 z dnia 22 lipca 2019r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2019.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia