Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: sierpień 2022
 • Zarządzenie Nr 3577/22 z dnia 22 sierpnia 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Skrajnej (obręb 1) oznaczonej jako działka nr 1248/4 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 3576/22 z dnia 22 sierpnia 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Flisackiej (obręb 1) oznaczonej jako działka nr 1733/1 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony
 • Zarządzenie Nr 3575/22 z dnia 19 sierpnia 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przejazdu oraz wpisowego w związku z udziałem uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku w Międzynarodowej Orkiestrze Młodzieżowej organizowanej przez miasto partnerskie Darmstadt
 • Zarządzenie Nr 3574/22 z dnia 19 sierpnia 2022r.
  w sprawie: zawieszenia pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania na ul. Tadeusza Kościuszki w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3573/22 z dnia 18 sierpnia 2022r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 235/5 o powierzchni 0,0083 ha położonej w  Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej, Obr. 10 stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 3572/22 z dnia 18 sierpnia 2022r.
  w sprawie:  zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 4651/2018 z 19 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 3571/22 z dnia 18 sierpnia 2022r.
  w sprawie: pozbawienia stypendium sportowego przyznanego na podstawie Zarządzenia nr 2959/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych na 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 3570/22 z dnia 17 sierpnia 2022r.
  w sprawie nabycia przez Gminę – Miasto Płock zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kościuszki oznaczonej jako działka nr ****** o powierzchni 0,0020 ha.
 • Zarządzenie Nr 3569/22 z dnia 17 sierpnia 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku z późniejszymi zmianami
 • Zarządzenie Nr 3568/22 z dnia 16 sierpnia 2022r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022.
 • Zarządzenie Nr 3567/22 z dnia 16 sierpnia 2022r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3548/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku oznaczonych jako działki nr 210/1, nr 21/2, nr 214/2 ( obr. 1) oraz nr 30/3, nr 58 ( obr. 2) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 3566/22 z dnia 12 sierpnia 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 3565/22 z dnia 12 sierpnia 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3564/22 z dnia 12 sierpnia 2022r.
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022.
 • Zarządzenie Nr 3563/22 z dnia 12 sierpnia 2022r.
  w sprawie: akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Okólnej, w obrębie Nr 2 „Trzepowo”, oznaczonych nr ewid. działek: 197/1, 200/2, 198/7, 202/12 oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 3562/22 z dnia 12 sierpnia 2022r.
  w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 498/1 o powierzchni 0,0151 ha położonej w  Płocku przy ul. Szpitalnej, Obr. 3 stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 3561/22 z dnia 12 sierpnia 2022r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy – Miasto Płock, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 3560/22 z dnia 11 sierpnia 2022r.
  w sprawie zmiany limitu zatrudnienia w Żłobku Miejskim Nr 3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3559/22 z dnia 11 sierpnia 2022r.
  w sprawie zmiany limitu zatrudnienia w Żłobku Miejskim Nr 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3558/22 z dnia 11 sierpnia 2022r.
  w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej numer ewidencyjny 1307 o powierzchni 0,0018 ha, położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej, obręb 8 oraz prawa własności posadowionego na gruncie budynku niemieszkalnego – garażu stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.
 • Zarządzenie Nr 3557/22 z dnia 11 sierpnia 2022r.
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3556/22 z dnia 10 sierpnia 2022r.
  w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych wraz z udziałem w gruncie.
 • Zarządzenie Nr 3555/22 z dnia 10 sierpnia 2022r.
  w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej
 • Zarządzenie Nr 3554/22 z dnia 10 sierpnia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3553/22 z dnia 10 sierpnia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia