Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: styczeń 2017
 • Zarządzenie Nr 2969/17 z dnia 31 stycznia 2017r.
  w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 2968/17 z dnia 31 stycznia 2017r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Książnicy Płockiej nakładów inwestycyjnych poniesionych na ulepszenie środka trwałego - budynku biblioteki dla dzieci im.Wandy Chotomskiej przy ul.Henryka Sienkiewicza 2 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2967/17 z dnia 31 stycznia 2017r.
  w sprawie: upoważnienia kierowników miejskich jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na 2017 rok
 • Zarządzenie Nr 2966/17 z dnia 31 stycznia 2017r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2842/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zasad postępowania przy rozpatrzeniu wniosków o rozdysponowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, zasad udostępniania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock i ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 2964/17 z dnia 27 stycznia 2017r.
  w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2017 rok.
 • Zarządzenie Nr 2963/17 z dnia 27 stycznia 2017r.
  w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Żyznej 4C w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2962/17 z dnia 27 stycznia 2017r.
  w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego nr 220 położonego w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2961/17 z dnia 27 stycznia 2017r.
  w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją projektu pn.: „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
 • Zarządzenie Nr 2960/17 z dnia 27 stycznia 2017r.
  w sprawie: przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2959/17 z dnia 27 stycznia 2017r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy - Miasto Płock”.
 • Zarządzenie Nr 2958/17 z dnia 27 stycznia 2017r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy w Płocku, ul. Przemysłowa 33
 • Zarządzenie Nr 2957/17 z dnia 27 stycznia 2017r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy – Miasto – Płock”
 • Zarządzenie Nr 2956/17 z dnia 27 stycznia 2017r.
  w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Nowy Rynek (obr. 8)
 • Zarządzenie Nr 2955/17 z dnia 27 stycznia 2017r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przy ul. Padlewskiego w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2954/17 z dnia 27 stycznia 2017r.
  w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Szpitalnej (obr. 3)
 • Zarządzenie Nr 2953/17 z dnia 26 stycznia 2017r.
  w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ulicy Kobylińskiego/Słodowej w Płocku, będącej własnością Gminy - Miasto Płock
 • Zarządzenie Nr 2952/17 z dnia 26 stycznia 2017r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 2951/17 z dnia 26 stycznia 2017r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do przeprowadzania okresowej oceny stanu technicznego oraz typowania potrzeb remontowych obiektów Urzędu Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 2947/17 z dnia 24 stycznia 2017r.
  w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa” współfinansowanego w ramach Projektu pn. „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka” przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.
 • Zarządzenie Nr 2946/17 z dnia 24 stycznia 2017r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul. Wyszogrodzkiej 1 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2945/17 z dnia 24 stycznia 2017r.
  w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Żyznej 4C w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2944/17 z dnia 24 stycznia 2017r.
  w sprawie wynajęcia lokalu socjalnego nr 117 położonego w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2943/17 z dnia 24 stycznia 2017r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2903/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa pracowników Urzędu Miasta Płocka w projekcie pn.: „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”
 • Zarządzenie Nr 2942/17 z dnia 24 stycznia 2017r.
  w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w latach 2017-2019
 • Zarządzenie Nr 2941/17 z dnia 23 stycznia 2017r.
  w sprawie: ustalenia na rok 2017 stawki jednorazowej opłaty z tytułu zabezpieczenia miejsc postojowych przez Miasto Płock w zastępstwie zobowiązanego podmiotu
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia