Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: luty 2017
 • Zarządzenie Nr 2975/17 z dnia 01 lutego 2017r.
  w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2017 rok.
 • Zarządzenie Nr 2974/17 z dnia 01 lutego 2017r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2017 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 2973/17 z dnia 01 lutego 2017r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 2117/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 150/2, położonej w Płocku (obręb 5 ) przy ulicy Kostrogaj odpłatną służebnością gruntową
 • Zarządzenie Nr 2972/17 z dnia 01 lutego 2017r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2017 - 2019
 • Zarządzenie Nr 2971/17 z dnia 01 lutego 2017r.
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń tzw. Kodeksu krajobrazowego dla miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 2970/17 z dnia 01 lutego 2017r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia