Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: sierpień 2021
 • Zarządzenie Nr 2664/21 z dnia 16 września 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2621/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2620/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.
  w spawie: zmian planu finansowego Gminy- Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 • Zarządzenie Nr 2619/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 2618/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 2617/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.
  w sprawie rozstrzygnięcia XIV edycji konkursu organizacji pozarządowych w Płocku o tytuł „Godni Naśladowania”.
 • Zarządzenie Nr 2616/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2021
 • Zarządzenie Nr 2615/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1931/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23.11.2020 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2021 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2171/2021 z dnia 11.02.2021r., Nr 2293/2021 z dnia 02.04.2021r., Nr 2372/2021 z dnia 12.05.2021 r., Nr 2406/2021 z dnia 01.062021 r. oraz Nr 2494/2021 z dnia 06.07.2021 r.
 • Zarządzenie Nr 2614/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r., nr 2090/2021 z dnia 08.01.2021r., nr 2176/2021 z dnia 11.02.2021r, nr 2260/2021 z dnia 25.03.2021r., nr 2292/2021 z dnia 01.04.2021r., nr 2376/2021 z dnia 14.05.2021r., nr 2415/2021 z dnia 07.06.2021r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2613/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.
  w sprawie: wynajęcia lokalu nr 45 położonego w budynku przy ulicy Gen. Franciszka Kleeberga 1A w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2612/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.
  w sprawie : wynajęcia lokalu nr 1 położonego w budynku przy ul. Wyszogrodzkiej 1 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2611/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.
  w sprawie wniosku Pana Krzysztofa Ziemińskiego o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 113 położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2610/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.
  w sprawie wniosku Państwa Jolanty i Ireneusza Kozłowskich o przedłużenie najmu socjalnego lokalu nr 9 przy ul. Popłacińskiej 42B w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2609/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, położonych w Płocku (obręb 9) oznaczonych jako działka nr 218/150, nr 218/144, nr 1560/2, nr 218/233, odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2608/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.
  w sprawie w sprawie zmiany limitu zatrudnienia w Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2607/21 z dnia 31 sierpnia 2021r.
  w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasto Płock na lata 2021-2049 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 2606/21 z dnia 27 sierpnia 2021r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, położonej w Płocku przy ul. Wiadukt (obręb 5) oznaczonej jako działka nr 32/9 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2605/21 z dnia 27 sierpnia 2021r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, położonej w Płocku przy ul. Owocowej (obręb 9) oznaczonej jako działka nr 638/1 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2604/21 z dnia 27 sierpnia 2021r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, położonej w Płocku przy ul. Kobylińskiego/Słodowa (obręb 4) oznaczonej jako działka nr 694/68 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2603/21 z dnia 27 sierpnia 2021r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, położonych w Płocku (obręb 7) oznaczonych jako działka nr 614/47 i nr 614/35 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2602/21 z dnia 27 sierpnia 2021r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, przekazanej w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku, położonej w Płocku przy ul. Brzozowej (obręb 9) oznaczonej jako działka nr 1042/7 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2601/21 z dnia 27 sierpnia 2021r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza (obręb 4) oznaczonej jako działka nr 390/6 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2600/21 z dnia 27 sierpnia 2021r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza (obręb 4) oznaczonej jako działka nr 390/6 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2599/21 z dnia 26 sierpnia 2021r.
  w sprawie: wynajęcia w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych mieszczących się w budynku przy ul. Zielonej 40, stanowiącym własność Gminy-Miasta Płock.
 • Zarządzenie Nr 2597/21 z dnia 25 sierpnia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonej jako działka nr 123/38 położonej w Płocku przy ul. Przyszkolnej (obręb 14) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia